K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

E-dziennik

DRODZY UCZNIOWIE, SZANOWNI RODZICE
Uprzejmie informuję, że rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024
w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1
im. Louisa Braille`a w Bydgoszczy odbędzie się
04 września 2023 roku o godz.10.00 na boisku szkolnym.

Program inauguracji roku szkolnego 2023/2024:
1. Hymn Państwowy.
2. List Ministra Edukacji i Nauki.
3. Komunikaty i informacje dyrektora ośrodka.
4. Część artystyczna.
5. Spotkania z wychowawcami klas - przekazanie najważniejszych informacji o organizacji roku szkolnego.
6. Przewidywane zakończenie, odbiór uczniów około godz.12:00.
Przyjazd wychowanków do internatu ośrodka jest możliwy od godziny 15:00 w dniu 03 września 2023 r. (niedziela), po wcześniejszym zgłoszeniu kierownikowi ośrodka.
Czekamy na Was z niecierpliwością 04 września 2023 r.

Małgorzata Szczepanek
Dyrektor Ośrodka

Foto002Jak co roku nasz Ośrodek uczestniczył w obchodach Dnia Bioróżnorodności pod egidą UNESCO.
Podczas realizacji projektu uczniowie klas podstawowych, ponadpodstawowych uczestniczyli w warsztatach o różnorodności budowy i zachowań ptaków.
W sposób interesujący pan ornitolog D. Kilon różnymi metodami przedstawiał zachowania ptaków wykorzystując dostępne pomoce przyrodnika jak: lornetka, aparat, luneta, okrycie do kamuflażu i inne wykorzystując u nich narządy zmysłu.

Czytaj więcej...

Foto002Uczniowie szkoły podstawowej klas IV – VIII mieli możliwość zapoznania się z różnorodnym światem fauny i flory podczas zajęć przyrodniczych w pracowni edukacyjno-przyrodniczej Nadleśnictwa Woziwoda oraz ścieżki dydaktycznej. Wykorzystując narządy zmysłu jak wzrok, słuch, dotyk rozpoznawali budowę i odgłosy zwierząt lasu, rzek, jezior, a także różnych gatunków roślin. Doskonalili koordynację wzrokowo- słuchową i słuchowo-dotykową tak potrzebną przy ich niepełnosprawności.

Czytaj więcej...

Szanowni Rodzice oraz Pełnoletni Uczniowie

W czerwcu organizujemy organizujemy spotkania online dotyczące ewaluacji IPET (Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych) oraz WOPFU (Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Ucznia). Na spotkaniach obecni są wychowawcy klas, internatu, rewalidanci oraz psycholog i pedagog. Jeżeli wyrażacie Państwo chęć uczestnictwa w danym zespole dotyczącym swojego dziecka, prosimy o przekazanie takiej informacji do wychowawcy klasy.
Na zgłoszenia czekamy do piątku, czyli do 2 czerwca 2023 roku.
Jeśli rodzic lub pełnoletni uczeń chcący wziąć udział w spotkaniu, zapisze się u wychowawcy klasy, to w dniu spotkania otrzyma link, który umożliwi wejście na zebranie zespołu.
Poniżej harmonogram spotkań:

05.06.2023

14:30 SPdP (Szkoła Przysposabiająca do Pracy)
15:30 Szkoła Podstawowa klasy 1-3
16:30 Szkoły branżowe

06.06.2023

14:30 Oddział przedszkolny
15:00 LO i Technikum
16:00 Szkoła podstawowa klasy 4-8
18:00 Szkoła Policealna

19.06.2023

15:30 Szkoła Podstawowa klasy 1-8 dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną

REKRUTACJA 2023/2024

KOMUNIKAT DLA RODZICÓW I UCZNIÓW

Zapisy do szkół ośrodka na rok szkolny 2023/2024
Pragnę poinformować Państwa, że trwa rekrutacja dzieci i młodzieży na rok szkolny 2023/2024 do:

1) Szkoły Podstawowej nr 53: zerówki, klasy 1
Szkoła zapewnia wszechstronny rozwój i przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty. Nauczanym językiem obcym od klasy 1 jest angielski, a od klasy 7 również niemiecki. Uczniowie objęci są różnorodnymi formami wsparcia w postaci zajęć rozwijających ich kompetencje, korekcyjnych i rewalidacyjnych. Szkoła posiada specjalistyczny sprzęt tyflopedagogiczny, roboty, programy do kodowania, mobilną pracownie komputerową. Sale są wyposażone w monitory interaktywne lub tablice multimedialne.
Przedszkole, oddziały dla dzieci od 3 do 6 lat
2) XVIII LO
Nauka trwa 4 lata. W trakcie kształcenia realizowana jest podstawa programowa kształcenia ogólnego, która pozwala na przystąpienie do egzaminu maturalnego. Po zdaniu egzaminu maturalnego absolwenci otrzymują świadectwo dojrzałości wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, mogą ubiegać się o przyjęcie na studia wyższe. Absolwent uzyskuje wykształcenie średnie, które umożliwia zdobycie zawodu w szkołach policealnych.
3) Technikum, w zawodach:
• Technik Logistyk - absolwent zajmuje się planowaniem, organizowaniem, kierowaniem i kontrolowaniem przemieszczania towarów od producenta do konsumenta. Dostarcza towar zgodnie z zamówieniem klienta, optymalizuje koszty, wybierając właściwą procedurę zakupów, dostawców. Obsługuje zamówienia i organizuje transport, wykorzystując w tym celu systemy informatyczne.
• Technik Masażysta - absolwent wykonuje masaż medyczny, sportowy, kosmetyczny, relaksacyjny, limfatyczny i segmentarny. Zdobywa umiejętności obsługi sprzętu i aparatury medycznej. Zajęcia praktyczne odbywają się w małych grupach, w nowocześnie wyposażonej pracowni m.in. kinezyterapii, fizykoterapii oraz w gabinetach prywatnych. Technik masażysta może pracować jako członek zespołu rehabilitacyjnego, w zakładach lecznictwa otwartego, gabinetach bądź świadczyć usługi indywidualne.
4) Branżowej Szkoły I Stopnia, w zawodach:
• Operator Maszyn i Urządzeń do Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych - Atrakcyjny zawód o szerokim zapotrzebowaniu na rynku pracy i dużych możliwościach zatrudnienia. Operatorzy znajdują zatrudnienie głównie w zakładach produkcyjnych i usługowych branży chemicznej i mechanicznej. Absolwenci podejmują pracę w zakładach przetwórstwa tworzyw sztucznych i produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych, termoplastycznych oraz termoutwardzalnych. Mogą pełnić nadzór i kontrolę nad prawidłowością przebiegu procesów przetwarzania tworzyw sztucznych.
• Ślusarz - absolwenci znajdują zatrudnienie na stanowiskach produkcyjnych, jako monterzy i konserwatorzy elementów maszyn i urządzeń, w przemyśle, budownictwie, górnictwie, usługach ślusarstwa artystycznego oraz innych dziedzinach gospodarki. Ślusarz pracuje metodami obróbki ręcznej i maszynowej np. toczenie, frezowanie, szlifowanie, nitowanie, lutowanie. Ze względu na wszechstronne przygotowanie w dziedzinie technologii mechanicznej ślusarz jest zawodem szerokoprofilowym, umożliwiającym łatwe przekwalifikowanie i dodatkowe zatrudnienie.
• Mechanik - Monter Maszyn i Urządzeń - zawód ten jest ciekawą propozycją dla osób zainteresowanych techniką i mechaniką. Absolwent wykonuje prace konserwacyjne, diagnostyczne i naprawcze mające na celu prawidłową i bezpieczną eksploatację maszyn i urządzeń. Korzysta z dokumentacji technicznej producenta maszyn. Kompetencje osoby wykonującej ten zawód są bardzo dobrą podstawą do zdobycia dodatkowych uprawnień zawodowych, np. operatora obrabiarek CNC czy urządzeń spawalniczych.
• Kucharz - absolwent posiada umiejętność przygotowania i wydawania dań, wyrobów ciastkarskich, deserów oraz napojów. Miejscem pracy kucharza są zakłady gastronomiczne tj. restauracje hotelowe, gastronomia sieciowa, firmy cateringowe oraz przedsiębiorstwa zajmujące się przygotowaniem i produkcją wyrobów i półproduktów kulinarnych, w obiektach zbiorowego żywienia (restauracjach, stołówkach, hotelach, ośrodkach wypoczynkowych). Osoby przedsiębiorcze mogą tworzyć własną firmę.
• Pracownik Pomocniczy Obsługi Hotelowej - absolwent posiada następujące umiejętności: wykonywanie prac pomocniczych związanych z obsługą gości, czynności porządkowych i pomocniczych wewnątrz i w otoczeniu obiektu świadczącego usługi hotelarskie. Absolwent znajdzie pracę w hotelach, pensjonatach, ośrodkach wczasowych itp.
• Pracownik Pomocniczy Gastronomii - absolwent jest przygotowany do: realizowania prac związanych z przechowywaniem żywności, wykonywania prac pomocniczych w pomieszczeniach produkcyjnych, wykonywania czynności pomocniczych związanych z ekspedycją dań i napojów bezalkoholowych.
• Pracownik Pomocniczy Ślusarza - absolwent jest przygotowany do wykonywania prac pomocniczych w zakładzie mechanicznym świadczącym usługi mechaniczno – ślusarskie, związanych z obsługą klientów, wykonywania prac pomocniczych związanych z demontażem, czyszczeniem, naprawą, konserwacją i montażem prostych podzespołów, zespołów części maszyn i urządzeń.
5) Branżowej Szkoły II Stopnia, w zawodzie:
• Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych - absolwent jest przygotowany do organizowania obsługi imprez gastronomicznych, posługiwania się nowoczesnymi technologiami i urządzeniami. Planuje i ocenia jadłospisy, oblicza wartość odżywczą i energetyczną potraw. Jest kreatywny w działaniu, otwarty na nowości w zakresie dekoracji potraw i aranżacji imprez. Kierunek bardzo atrakcyjny na polskim rynku pracy. Technik żywienia i usług gastronomicznych przygotowany jest do pracy na stanowisku kucharza, szefa kuchni, menagera zakładu gastronomicznego.
6) Szkoły Policealnej, w zawodach:
• Technik Masażysta (czas trwania 4 semestry) - absolwent wykonuje masaż medyczny, sportowy, kosmetyczny, relaksacyjny, limfatyczny i segmentarny. Zdobywa umiejętności obsługi sprzętu i aparatury medycznej. Zajęcia praktyczne odbywają się w małych grupach, w nowocześnie wyposażonej pracowni m.in. kinezyterapii, fizykoterapii oraz w gabinetach prywatnych. Technik masażysta może pracować jako członek zespołu rehabilitacyjnego, w zakładach lecznictwa otwartego, gabinetach bądź świadczyć usługi indywidualne.
• Technik Tyfloinformatyk (czas trwania 4 semestry) - absolwent jest specjalistą w zakresie technologii wspomagającej, posiada wiedzę i umiejętności związane z rozwojem technologii, potrafi dobrać sprzęt i oprogramowanie wspomagające do rodzaju i stopnia dysfunkcji wzroku użytkownika komputera i nauczyć efektywnego ich używania. Zawód ten jest poszukiwany przez pracodawców, którzy zamierzają zaadaptować komputerowe miejsca pacy dla osób z dysfunkcją wzroku oraz przez firmy zajmujące się sprzętem i programami komputerowymi.
• Technik Administracji (czas trwania nauki 4 semestry) - absolwent wykonuje prace biurowe w jednostce organizacyjnej, sporządza dokumenty dotyczące spraw administracyjnych oraz prowadzi postępowania administracyjne. Słuchacze zdobywają wiedzę oraz umiejętności z zakresu podstaw prawa cywilnego, prawa administracyjnego, prawa pracy czy finansów publicznych. Stanowiska pracy: pracownicy biurowi w sekretariatach, urzędach oraz działach księgowo-kadrowe w przedsiębiorstwach.
• Florysta (czas trwania 2 semestry) - absolwent wykonuje dekoracje roślinne, od niewielkich kompozycji do rozwiązań przestrzennych, podnosząc estetykę otoczenia. Zajmuje się wizualną oprawą uroczystości i imprez oraz kompleksową dekoracją wnętrz, stosując rośliny ozdobne. Stanowisko pracy: kwiaciarnie, firmy dekoratorskie, świadczące usługi z zakresu aranżacji ogrodów oraz wnętrz z wykorzystaniem dekoracji roślinnych lub własna działalność gospodarcza.
7) Internatu, który zapewnia pobyt, wyżywienie i całodobową opiekę uczniom wszystkich typów szkół. Zakwaterowani w 4 - osobowych pokojach. Wychowankowie mają do dyspozycji świetlice wyposażone w pomoce edukacyjne, kuchenki metodyczne, salę sportową i plac zabaw, mini siłownię, świetlicę multimedialną, salę gimnastyki korekcyjnej. Zajęcia prowadzone przez specjalistów tyflopedagogów w kilkuosobowych grupach zapewniają indywidualne podejście do dziecka. Wszechstronny, integralny rozwój, kształtowanie wartości i postaw społecznych wychowanków realizuje się poprzez bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych.

Rekrutacja w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 ma charakter ciągły. Oznacza to, że w przypadku zainteresowania przez Państwa rozpoczęciem edukacji Waszego dziecka w placówce, można kontaktować się z nami przez cały rok szkolny dzwoniąc pod numer 52/3221787 (sekretariat szkół ośrodka).
Ofertę edukacyjną kierujemy do dzieci i młodzieży słabowidzącej i niewidomej oraz z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Zapraszamy również uczniów ze spektrum autyzmu.
W procesie rekrutacji są wymagane następujące dokumenty:
1) orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego (oryginał i poświadczona przez poradnię kopia)
2) skierowanie do placówki
3) odpis aktu urodzenia
4) 2 zdjęcia legitymacyjne
5) orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeżeli kandydat posiada).
Zapraszam do zapoznania się z INFORMATOREM na rok szkolny 2023-2024.
Dyrektor K-P SOSW nr 1
Małgorzata Szczepanek

 

Foto z konkursu Gotuj z brajlemKucharze ze szkół specjalnych stworzyli wyjątkowe dania
"Gotuj z Braillem” - pod takim hasłem odbyły się w Bydgoszczy pierwszy ogólnopolski konkurs kucharski dla uczniów z ośrodków dla niewidomych i słabow...
portalkujawski.pl

noc muzeumSzkoła imienia Louisa Braille kryje w sobie kawał historii Bydgoszczy. Można było ją poznać w Noc Muzeów
www.portalkujawski.pl

 

plakat gotuj brajlem

 

 

Wzór (projekt) kartki okolicznościowej „Gotuj z Braillem”

Okolicznościowa kartka pocztowa Gotuj z brajlem

 

noc mPo raz kolejny Izba Tradycji KP-SOSW nr 1 im. L. Braille’a w Bydgoszczy bierze udział w Europejskiej Nocy Muzeów.

W tym roku przygotowaliśmy:

* Trzy wystawy – Izba Tradycji
1. Wystawa stała – unikatowe zbiory 150-letniej historii Osrodka
2. „Bł. ks. bp. Michał Kozal 1923/2023 – z posługą bydgoskim niewidomym” – wystawa czasowa
3. „Brajlowskie ślady na kartce pocztowej – Wojciech Banach 1953/2023 – in memoriam” – wystawa czasowa

Portal Kujawski

Czytaj więcej...

DRZWI OTWARTE NASZEJ SZKOŁY!!!

Uczniowie, Nauczyciele i Dyrekcja K-P SOSW nr 1 w Bydgoszczy
ZAPRASZAJĄ
przyszłych uczniów, przedszkolaków, pierwszoklasistów poszczególnych typów szkół wraz z Rodzicami na TYDZIEŃ DRZWI OTWARTYCH, zgodnie z harmonogramem:
17 kwietnia 2023 r. klasy IV-VIII SP i Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka godz. 8.00-12.00
18 kwietnia 2023 r. Przedszkole i klasy I-III SP godz. 8.00-12.00
19 kwietnia 2023 r. Kształcenie zawodowe w BSI i BSII Stopnia, Technikum godz. 10.00-14.00
20 kwietnia 2023 r. LO, Szkoła Policealna godz. 10.00-14.00

W trakcie Tygodnia Drzwi Otwartych przyszły uczeń wraz z rodzicem może:
1) uczestniczyć w lekcjach prowadzonych przez naszych nauczycieli, zapoznać się z metodami pracy, nowoczesnym wyposażeniem szkoły, np. tablicy multimedialnej, indywidualnych dostosowań dla uczniów, komputerów, technik uczenia, aktywnych metod pracy;
2) uczestniczyć w zajęciach rewalidacyjnych i specjalistycznych dedykowanych uczniom i dzieciom z dysfunkcjami wzroku (rehabilitant wzroku, perypatolog, neurologopeda, tyflopedagoga, terapeuta SI, Tomatisa, itp);
3) poznać bliżej przyszłych nauczycieli, oraz kolegów i koleżanki ze starszych klas, w tym z przedstawicielami Młodzieżowej Rady Ośrodka i Internatu;
4) porozmawiać z dyrektorem placówki, wicedyrektorami, kierownikiem szkolenia praktycznego i kierownikiem internatu na temat zasad funkcjonowania szkół i internatu oraz programów pracy, naszych najważniejszych założeń metodycznych i wychowawczych;
5) oswoić się z naszą szkołą i poczuć przyjazny klimat stworzony przez naszą społeczność, przyjrzeć się autentycznej pracy naszej szkoły;
6) odbyć konsultacje z rehabilitacji wzroku, fizjoterapeutyczne, neurologopedyczne;
7) uczestniczyć w zajęciach w „Miasteczku Bezpiecznego Bohatera” dla grup zorganizowanych.

Zasady uczestnictwa:
• Aby wziąć udział w Tygodniu Drzwi Otwartym, należy zadzwonić do sekretariatu szkół Ośrodka i umówić spotkanie, tel. 52/322-17-87;
• Wysłać maila z zamiarem udziału w przedsięwzięciu, sekretariat(at)braille.bydgoszcz.pl

ZAPRASZAMY

Foto008W poniedziałek 3 kwietnia 2023 roku zrealizowaliśmy trzeci odcinek cyklu „Regiony Polski – Pomorze”. Wirtualne zajęcia dla klas szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych Ośrodka odbyły się na platformie MS Teams.
Spotkanie miało na celu poznanie geografii, historii i kulinariów ziemi pomorskiej. W części poświęconej geografii regionu zaprezentowano jego położenie, ukształtowanie terenu, zasoby naturalne oraz toponimię.

Czytaj więcej...

Foto003Szkoła Brajla na konferencji
4 kwietnia - XXX WELCONOWY 2023
Centrum Kulturalno-Kongresowym w Toruniu
„ UNESCO w służbie ochrony dziedzictwa kultury.
Wyzwania i szanse”


Mamy Rok Kopernikański, spotkanie ma miejsce w Toruniu, to zobowiązuje i dlatego myśl przewodnia „„ O obrotach rzeczywistości społecznej…” Na naszych oczach dynamicznie zachodzą procesy , które zmieniają nasz kraj , kontynent, świat. Ważne są prace i dzieła Mikołaja Kopernika ciekawej postaci o mnogości talentów, która odcisnęła piętno w swoich czasach jak i oddziałuje do dzisiaj.

Czytaj więcej...

Foto002Mieliśmy przyjemność gościć (22.03.2023) Pana Mariusza Kędzierskiego - urodzonego bez rąk mówcę motywacyjnego, artystę, sportowca. Prelegent urzekł obecnych na auli uczniów szkół ponadpodstawowych niezwykłą osobowością i podejściem do życia.

M.S.

 

 

Czytaj więcej...

Foto00621.03.2023 w naszej szkole, w ramach wydarzenia "Inspirujące spotkania", odbył się panel dyskusyjny z uczniami naszej szkoły. Łukasz Śmiech - uczeń klasy 3 szkoły branżowej - pomocnik ślusarza, oraz Paweł Franczek - uczeń 2 klasy szkoły branżowej - operator maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucznych, podzielili się z koleżankami i kolegami doświadczeniami z pracy w MC Donald's.

Czytaj więcej...

W związku z realizacją priorytetu Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w obszarze kształtowanie tożsamości indywidualnej i społecznej dzieci i młodzieży,
Kurator Oświaty w Bydgoszczy zaprasza przedszkola i szkoły podstawowe do wzięcia udziału w konkursie:
,,Rozśpiewane, roztańczone kujawsko-pomorskie".

Czytaj więcej...

14.02.2023 (wtorek) nasi Uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego - 4LO oraz Szkoły Policealnej - 1 ADM wzięli udział w wizycie zawodoznawczej w Urzędzie Statystycznym w Bydgoszczy.
Misją Bydgoskiego oddziału GUS jest publikowanie wiarygodnych, rzetelnych i niezależnych danych statystycznych o wysokiej jakości. Działają po to, aby dostarczać wynikowych informacji statystycznych na temat stanu i zmian, które zachodzą w społeczeństwie, gospodarce i środowisku naturalnym. Dzięki uprzejmości Dyrektorki Pani dr Wiesławy Gierańczyk uczniowie mieli okazję przyjrzeć się z bliska pracy specjalistów z oddziału. Spotkanie dało uczniom możliwość poznania typowej branży administracyjnej, co zdecydowanie ułatwi im podjęcie decyzji związanej z podjęciem zatrudnienia.

Foto018

1 marca przypada Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Tego dnia w 1951 roku w więzieniu na warszawskim Mokotowie, po pokazowym procesie, zostali rozstrzelani przywódcy IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” – prezes WiN ppłk Łukasz Ciepliński ps. „Pług” i jego najbliżsi współpracownicy: Adam Lazarowicz, Mieczysław Kawalec, Józef Rzepka, Franciszek Błażej, Józef Batory i Karol Chmiel.

Czytaj więcej...

Po startach w narciarstwie biegowym, reprezentanci naszego ośrodka i klubu KS Braille wzięli również udział w mistrzostwach Polski w biathlonie osób słabowidzących i niewidomych. W nich także skutecznie powalczyli o medale.

🥇🥇🥇
Pierwszego dnia w Kościelisku w juniorach (10 km) złoto wywalczył niezawodny Marcin Gruszczyński
👏👏👏
Srebrny krążek zawisł na szyi Łukasza Śmiecha💪💪💪
Czwarte miejsce zajął Paweł Franczek, a piąte Nikodem Urban 🙂🙂🙂
Natomiast w młodzikach (4 km) po srebrne medale sięgnęli Antoni Wróbel oraz Oliwia Lorent

Czytaj więcej...

Pierwszego dnia (sobota) juniorzy biegli stylem dowolnym na dystansie 6 km, a młodzicy 2 km.⛷️⛷️⛷️ Nazajutrz w sprincie stylem klasycznym juniorzy mieli do pokonania 4 km, zaś młodzicy 2 km.

Wyniki zawodników KS Braille Bydgoszcz:👍👍👍

Marcin Gruszczyński - 2 złote medale
Oliwia Lorent - srebrny i brązowy
Łukasz Śmiech - srebrny i brązowy
Nikodem Urban - złoty i brązowy
Antoni Wróbel - 2x 4. miejsce
Paweł Franczek - 2x 4. miejsce

Czytaj więcej...

Za nami pierwszy rok startów zawodników KS Braille Bydgoszcz na krajowych arenach. Nasi reprezentanci pokazali się z bardzo dobrej strony w kilku dyscyplinach. Z wielu zawodów przywieźli mnóstwo medali i nagród. Oto przypomnienie tego, co wydarzyło się w 2022 roku.

Czytaj więcej...

Miło nam poinformować, że uczniowie i słuchacze naszych szkół: 17 z Branżowej Szkoły I Stopnia nr 10 i 6 z Branżowej Szkoły II Stopnia zostali wyróżnieni tytułem Prymus Zawodu Kujaw i Pomorza.

SERDECZNIE GRATULUJEMY!!!

BG

Konkurs historyczny „Niepodległa”
Dnia 13 grudnia 2022 roku nauczyciele historii zorganizowali w auli Ośrodka konkurs upamiętniający drogę Rzeczpospolitej ku Niepodległości. Przed rozpoczęciem zmagań konkursowych nauczyciele historii przeprowadzili z młodzieżą krótką pogadankę nt. poszanowania symboli narodowych oraz szukali odpowiedzi dotyczącej definicji patriotyzmu. Data konkursu zbiegła się z 41. rocznicą ogłoszenia stanu wojennego (kolejną „czarną datą” w historii walki Polaków o wolną, suwerenną i niepodległą Polskę), dlatego też poświęcono osobny wątek temu wydarzeniu.
Konkurs składał się z dwóch etapów. W pierwszym uczestnicy zmierzyli się z testem, który wyłonił piątkę finalistów. W drugim etapie odpowiadali oni na pytania losowo przez siebie wybrane. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwało jury pod przewodnictwem Pani Dyrektor Ośrodka Małgorzaty Szczepanek.
Zwycięzcą konkursu został Paweł Kościelski z kl. 3Bpa, II miejsce zajęła Zofia Górska z kl. 5b SP, III miejsce – Paweł Lange z kl. 5b SP, IV miejsce – Kacper Florek z kl. 1TL, a V miejsce – Dariusz Filipek z kl. 1Be. Uczestnicy otrzymali pamiątkowe nagrody i dyplomy.
Gratulacje dla Wszystkich Uczestników!!!
Do zobaczenia na następnym konkursie!!!
Maciej Basiński, Michał Frąszczak

 

Foto007Troje uczniów Branżowej Szkoły I i II Stopnia wcielili się w role pracowników restauracji. Mikołaj szkolił się jako kucharz, Klaudia jako kelnerka, a Kasia jako menager restauracji. To bardzo cenne doświadczenie, pobudzające pasje do zawodu.
Bardzo dziękujemy Panu Maciejowi Wojtkowskiemu – właścicielowi, Pani Marcie – menagerce, Pani Gosi – kierowniczce sali oraz pozostałym pracownikom, za podzielenie się swoją specjalistyczną wiedzą. Jedzenie było wyśmienite! Aromatyczna Caponata Siciliana, wyrazista Parma oraz chrupiąca pizza Siciliana…. Jeszcze tam wrócimy! Zapraszamy na fotorelację.

Czytaj więcej...

Foto001

Po raz kolejny nasi uczniowie brali udział w zawodach pływackich organizowanych przez
Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START”.
W startach na dystansach 50 m stylem grzbietowym i dowolnym zawodnicy zdobyli : J.Okoniewska🥈🥉, W.Daroń 🥈🥈,K.Powała🥈🥈, M. Rejsner 🥇🥇, A.Wróbel🥇🥇,M.Gruszczyński🥈🥉
Sportowcy otrzymali też cenne nagrody rzeczowe.

Czytaj więcej...

Foto001W swiatecznej, miłej chociaż nie pozbawionej rywalizacji atmosferze spędziliśmy wtorkowy poranek. Ogromna dawka emocji, usmiechu za sprawą prostej, a jednocześnie niezwykle frustrującej gry🤪
Polecamy się na przyszłość!!!
nauczyciele wf🤩

Foto002

Od kilku lat, uczniowie naszego Ośrodka biorą aktywny udział w akcji „Wyprawka dla Żaka” organizowanego przez PCK.
W tym roku również mieli taką możliwość. Dziesięcioro wychowanków uczestniczyło w koncercie wokalistki „Cleo” połączonym z rozdaniem przez piosenkarkę wyprawek szkolnych m.in. plecaków z artykułami szkolnymi. Koncert odbył się w HSW Łuczniczka po zajęciach szkolnych. Opiekę nad grupą sprawowały nauczycielki i wychowawczyni z internatu naszych wychowanków.

Czytaj więcej...

Foto007WOW!!!! Wystawa „Węzły. Opowieść o mieście nad rzeką-wystawa stała” – tego w naszym mieście brakowało!!! Taką zgodną opinię wydali uczniowie po niesamowicie inspirującej i ciekawej wycieczce do Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy. W niedalekich planach realizatora wystawy jest wprowadzenie szeregu dostosowań dla osób niewidomych, będziemy w tym zakresie współpracować.

Czytaj więcej...

WYNIKI V OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH
NA WYKONANIE DOTYKOWEGO PLAKATU
PT. „ZNANE I LUBIANE DYSCYPLINY SPORTOWE ”

W RAMACH KAMPANII SPOŁECZNEJ
„JA NIE WIDZĘ CIEBIE, TY ZOBACZ MNIE !”
Z OKAZJI MIEDZYNARODOWEGO DNIA BIAŁEJ LASKI

Organizatorzy Konkursu oraz Kampanii społecznej „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie” już po raz piaty z niezmierną radością pragną serdecznie podziękować za aktywny udział w konkursie plastycznym na wykonanie dotykowego plakatu , tym razem o dyscyplinach sportowych . Otrzymaliśmy aż 318 prac plastycznych z 82 placówek edukacyjnych na terenie całej Polski. Wybór 12 najlepszych prac był emocjonującym momentem a także poniekąd trudną decyzją. Wstępnej selekcji dokonywali tyflopedagodzy wchodzący w skład jury. Jednak ostateczną listę laureatów wyłoniły za pomocą dotyku Nasze niewidome uczennice/ jury: Sandra Pawlikowska i Vanessa Stalkowska. Przyznało nagrody w następujących kategoriach:

Czytaj więcej...

fotografia grupy uczniów w klastrze17.11.2022 (czwartek) nasi Uczniowie z Branżowej Szkoły I Stopnia - 1 Be oraz Szkoły Podstawowej - 7a, 7c, dzięki współpracy z #Bydgoskim Klastrem Przemysłowym, wzięli udział w wizycie zawodoznawczej w firmie Politech.
Politech to, znany na rynku polskim i światowym, producent opakowań kosmetycznych. Dzięki uprzejmości Dyrektora Technicznego Pana Rafała Strzyża uczniowie mieli okazję przyjrzeć się z bliska procesom technologicznym realizowanym w hali produkcyjnej. Spotkanie dało uczniom Szkoły Podstawowej możliwość poznania branży przetwórstwa tworzyw sztucznych, co zdecydowanie ułatwi im podjęcie decyzji związanej z dalszym kształceniem. Natomiast uczniowie Branżowej Szkoły utwierdzili się w przekonaniu, że nie będą mieli problemu ze znalezieniem pracy w wyżej wymienionym zawodzie.

Foto004W zawodach organizowanych przez Olimpiady Specjalne brali udział zawodnicy z czterech Ośrodków Regionalnych: Wielkopolskiego , Śląskiego , Lubuskiego i Kujawsko - Pomorskiego. Nasz Ośrodek ,a zarazem województwo reprezentowały trzy zawodniczki, które rywalizowały na dystansach 25m i 50m stylem dowolnym i grzbietowym. Podczas zaciętej rywalizacji na Termach Maltańskich K.Powała zdobyła złoty medal i 5 miejsce w swoich biegach ,natomiast starsze uczennice naszego Ośrodka I .Dymel i J .Okoniewska zdobyły po dwa srebne medale.

Czytaj więcej...

Dobiegła końca tegoroczna kampania społeczna „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!” organizowana z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski. Gratulujemy wszystkim szkołom, przedszkolom i placówkom, które spełniły wymagania związane z uzyskaniem Certyfikatu Przyjaznych Osobom Niewidomym. Dokument jest ważny przez rok. Zostanie przesłany Pocztą Polską na przełomie listopada/grudnia na adres zamieszczony przez Państwa w sprawozdaniu. Powinny otrzymać go wszystkie placówki wskazane w tabelach zamieszczonych poniżej (z podziałem na województwa). W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy: <soswnr1(at)braille.bydgoszcz.pl>;
Dla 30 wyróżniających się uczestników - razem z Certyfikatem zostaną przekazane dodatkowe upominki. Ze względu na szeroki zakres akcji nie mamy możliwości nagrodzenia każdego dodatkowymi nagrodami, jesteśmy jednak wdzięczni wszystkim za poczynione działania, pełne fachowej wiedzy, empatii i życzliwości dla osób z niepełnosprawnościami.
Już serdecznie zapraszamy Państwa w październiku przyszłego roku do przyłączenia się ponownie do kolejnej edycji kampanii „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!”.
Z wyrazami szacunku
Organizatorzy kampanii „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!”
Dyrektor K-PSOSW nr 1 w Bydgoszczy
Małgorzata Szczepanek
tyflopedagodzy: Zenona Góra i Dorota Triebwasser

 

Czytaj więcej...

Foto005Uczniowie szkół ponadpodstawowych LO i T uczestniczyli w ciekawych warsztatach przyrodniczych w laboratorium Instytutu Ochrony środowiska UKW w Bydgoszczy. Podczas zajęć zapoznali się z cechami charakterystycznymi grzybów, obejrzeli prezentacje multimedialna o nich. Wykorzystywali do ich rozpoznawania mikroskop np. purchawki. Mieli możliwość poznawania prawdziwych okazów, ich rozpoznawania po cechach, odróżniania trujących od jadalnych. Zdaniem uczniów takie zajęcia edukacyjne były świetnym pomysłem. Można było wspólnie spędzić miło czas, ucząc się przy tym. Zajęcia tego typu potrafiły być bardzo pomocne, a nawet niezbędne do uratowania komuś życia. Jako, że nasze poniedziałkowe zajęcia dotyczyły grzybów, to właśnie o nich uzyskaliśmy bardzo ważne i pomocne informacje. Teraz już wiemy, jak odróżnić trującego grzyba od dorodnego, jadalnego owocnika.

Czytaj więcej...

Foto005Październik jest czasem, kiedy na całym świecie zintensyfikowane są działania związane z AAC. Dla ułatwienia zrozumienia tego skrótu najłatwiej powiedzieć, że oznacza on sposób porozumiewania się z otoczeniem osób, które z rozmaitych przyczyn nie są w stanie posługiwać się mową dźwięczną lub ich mowa jest niezrozumiała dla otoczenia. Często są to osoby z niepełnosprawnością intelektualną, mózgowym porażeniem dziecięcym, autyzmem, głuchoniewidome.
Jako podsumowanie miesiąca działań z zakresu AAC w ośrodku z przyjemnością chcemy przedstawić całej naszej społeczności szkolną codzienność, system pracy, oraz systematyczne działania związane z rozwojem komunikacji wspomagającej i alternatywnej naszych uczniów.

Czytaj więcej...

Foto004W środę 12.10.2022r odbył się X Integracyjny Mityng Osób Niepełnosprawnych o puchar Wójta Gminy Osielsko oraz V Pływackie Mistrzostwa Powiatu Bydgoskiego Osób Niepełnosprawnych.
W zawodach brało udział 13 ekip z województwa kujawsko-pomorskiego.
Oprócz Bydgoszczy w rywalizacji brali udział pływacy z Grudziądza, Inowrocławia, Chełmna, Golubia Dobrzynia i Osielska.

Czytaj więcej...

Foto007Uczniowie klas 4 i 5 Szkoły Podstawowej uczestniczyli w zajęciach przyrodniczych na temat świata podwodnego oceanu. W tym celu wybrali się na interaktywną wystawę, w której mieli możliwość zapoznania się z budową, cechami charakterystycznymi olbrzymów oraz wykorzystując zmysły wzroku i słuchu poznać ich odgłosy i warunki życia. Zajęcia te były ciekawe i pozwoliłyrozwijać wiedzę przyrodniczą o zwierzętach.
opr. M. Hawryłkiewicz

Czytaj więcej...

Foto004Młyny Rothera gościły dzisiaj uczniów liceum oraz słuchaczy szkoły policealnej. Zwiedziliśmy Pudełkową wystawę Dizajnu bydgoskich artystów, którzy twórcami byli m.in. tandemu, niezwykłych mebli oraz porcelany. Uczestników zachwyciły nowoczesne wnętrza, dostosowania dla osób z niepełnosprawnościami oraz taras widokowy. Już niedługo tu wrócimy na wystawę "Węzły. Opowieść o mieście nad rzeką". Zapraszamy na fotorelację
#mlynyrothera

Czytaj więcej...

Foto002Uczniowie szkoły ponadpodstawowej LO i T mieli okazję uczestniczyć w zajęciach laboratoryjnych w Instytucie Genetyki UKW w Bydgoszczy. Celem tych warsztatów było przypomnienie budowy komórki zwierzęcej zwracając uwagę na występowanie, budowę, właściwości kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA) oraz jego ważnego znaczenia dla człowieka. Pomogły im w tym modele komórkowe oraz ciekawa prezentacja multimedialna dotycząca DNA.

Czytaj więcej...

W związku z 150-leciem istnienia bydgoskiego Brajla 25. 10.2022 r. odbyło się spotkanie integracyjne absolwentów Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Obecni uczniowie klas SPDP przygotowali słodki poczęstunek, wykonali dekorcje, przygotowali stoły, zadbali o miłe przywitanie i życzliwą atmosferę zarówno dla byłych uczniów jak i dla ich opiekunów. Do sali bankietowej przybyło 20 absolwentów. Dla niektórych było to spotkanie po wielu latach.

Czytaj więcej...

Szanowni Państwo,
Goście obchodów Jubileuszu 150-lecia
K-P SOSW nr 1 im. L. Braille’a
w Bydgoszczy
Zespół Jubileuszowy,
Pracownicy Placówki

W imieniu społeczności Ośrodka pragnę przekazać serdeczne wyrazy podziękowania za Państwa obecność podczas Jubileuszu 150-lecia powstania szkoły dla niewidomych w Bydgoszczy.

Mam nadzieję, że udział w uroczystości dostarczył Państwu wielu niezapomnianych wzruszeń, które na długo pozostaną w pamięci i był okazją do spotkania w gronie życzliwych sobie ludzi – przyjaciół szkoły. Dziękuję za okazaną sympatię i przychylność oraz przekazane życzenia i gratulacje jubileuszowe.

Rocznica 150-lecia powstania szkoły okazała się wspaniałą lekcją historii dla najmłodszego pokolenia uczniów, a dla byłego grona pedagogicznego i absolwentów świętem wspomnień, świętem minionego czasu oraz świętem trwania. Atmosfera i nastrój tej uroczystości pozostaną na długo w pamięci wszystkich. Święto szkoły i lekcje po latach, z absolwentami i ich nauczycielami, były wspaniałą okazją do snucia refleksji i wspomnień dotyczących losów osób związanych z naszą szkołą, przywołania w naszej pamięci tych, którzy odeszli, a jednocześnie do spojrzenia w przyszłość. Szkoła to młodość, beztroska, wspaniali przyjaciele, to głęboko wyryte w sercu niezatarte wspomnienia, to przecież najpiękniejsze lata w życiu każdego człowieka, do których powraca się z radością i rozrzewnieniem!

Organizacja tak ogromnego przedsięwzięcia, jakim były konferencja jubileuszowa i metodyczna oraz Bal Absolwentów wymagała tytanicznego wysiłku i sprawności organizacyjnej wielu osób. Często nie zdajemy sobie z tego sprawy, jak wiele szczegółów należało ustalić, szereg decyzji podjąć na podstawie jedynie prognoz, a z wielu życzliwych propozycji organizacyjnych wybrać te najbardziej trafne. Dziś ten piękny słoneczny dzień przechodzi już do historii szkoły.
Składam wyrazy szacunku i wdzięczności wszystkim osobom, które poświęciły swój czas i siły, by nic nie zakłóciło przebiegu wydarzeń jubileuszu 150-lecia powstania szkoły. Jestem dumna, że mogę kierować tak zaangażowanym i otwartym na potrzeby placówki zespołem!

W imieniu nauczycieli, pracowników i uczniów szkoły dziękuję jeszcze raz wszystkim uczestnikom uroczystości jubileuszowych za szczere życzenia i pamięć o szkole, nie tylko z okazji jubileuszu.

Z wyrazami szacunku
Małgorzata Szczepanek
dyrektor i kierownictwo
K-P SOSW nr 1

 

 

KAMPANIA SPOŁECZNA "JA NIE WIDZĘ CIEBIE, TY ZOBACZ MNIE" z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski 2022

 

 Szanowni Państwo!
Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej
im. L. Braille’a w Bydgoszczy oraz Stowarzyszenie Visus Supremus serdecznie zapraszają w dniach 12.10.2022 - 19.10.2022 do udziału kolejny raz w kampanii społecznej z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski (w skrócie MDBL) „JA NIE WIDZĘ CIEBIE, TY ZOBACZ MNIE!” 2022

PATRONAT HONOROWY nad kampanią objęli: Minister Edukacji i Nauki, Instytut Pamięci Narodowej, Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, Pomorski Kurator Oświaty, Zachodniopomorski Kurator Oświaty, Prezydent Miasta Bydgoszczy,
Partner kampanii: Poczta Polska S.A.

Prosimy o przeprowadzenie w swojej placówce zajęć z dziećmi i młodzieżą, pracownikami (np. pogadanek, szkoleń, apelu, lekcji wychowawczych, prezentacji, itp.) na temat potrzeb i możliwości osób, które nie widzą lub widzą słabo. Regulamin, plakat, propozycje materiałów do wykorzystania na zajęciach, program, kolejny list Adama do uczniów są dostępne w zakładce MDBL w załącznikach na stronie www.braille.bydgoszcz.pl - ZAŁĄCZNIKI/MATERIAŁY DO POBRANIA
Potwierdzenie uczestnictwa w akcji sprawozdaniem (formularz sprawozdania w zakładce MDBL) pozwoli Państwa instytucji uzyskać na rok szkolny 2022/23 certyfikat:
,,SZKOŁY PRZYJAZNEJ OSOBOM NIEWIDOMYM”
,,PLACÓWKI PRZYJAZNEJ OSOBOM NIEWIDOMYM”
,,PRZEDSZKOLA PRZYJAZNEGO OSOBOM NIEWIDOMYM”

Prosimy o przesyłanie sprawozdań do 31 października 2022 r. na adres e-mail:
soswnr1(at)braille.bydgoszcz.pl
Cele, które możemy wspólnie osiągnąć:
• kształtowanie postaw społecznych opartych na otwartości, tolerancji i empatii wobec osób z niepełnosprawnością wzrokową,
• zwiększenie integracji osób które nie widzą, ze środowiskiem społecznym i poprawienie ich funkcjonowania w tym środowisku,
• przygotowanie społeczeństwa do udzielania właściwej pomocy osobom z dysfunkcją wzroku, zauważenie ich problemów,
• zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością wzrokową,
• włączenie w obchody Międzynarodowego Dnia Białej Laski jak najszerszej grupy przedszkoli, szkół, placówek oświatowych, samorządów i innych organizacji z terenu całej Polski.

Lista szkół, placówek i przedszkoli, które nadeślą sprawozdania i otrzymają certyfikat zostanie zamieszczona na stronie internetowej naszego Ośrodka. Dokument w formie papierowej prześlemy za pośrednictwem Poczty Polskiej do końca listopada 2022.

Prosimy o zapoznanie uczestników z listem Adama i nagranymi życzeniami Pana Rafała Blechacza

 

Bydgoszcz,15 października 2022 roku

Cześć!
Na wstępie serdecznie Was pozdrawiam i dziękuję za wszystkie listy, które przysłaliście do mnie, moich koleżanek i kolegów oraz za życzenia z okazji 150-lecia istnienia Ośrodka Braille'a.
U mnie wszystko dobrze. Ukończyłem szkołę policealną w zakresie administracji. Już dobrze radzę sobie z komputerem i programami dźwiękowymi, które są mi potrzebne. Nie uwierzycie jednak, co się stało! Tak mnie to zainteresowało, że postanowiłem doskonalić swoje umiejętności na kierunku tyfloinformatyk. To dla mnie super sprawa! Wzrok do tej pracy nie jest potrzebny, podobno nawet niewidomi mogą nieźle zarabiać online;). A tak na serio, to dzięki temu będę mógł być samodzielny, pracować na własne utrzymanie, a nie tylko czekać na wsparcie innych. Tak więc zostaję w Braille'u i bardzo się z tego cieszę.
Nie macie pojęcia, ile tu się dzieje! Chyba nie dam rady wszystkiego Wam opisać. Tak jak obiecaliśmy, odbyła się wystawa kartek z życzeniami, które do nas przysłali niektórzy z Was. Ale ich było! Wszystkie super! Mogliśmy je podziwiać dotykiem, bo przecież były wypukłe. Jeszcze raz dzięki za wszystkie życzenia! Pokazaliśmy je bydgoszczanom w Centrum Handlowym Focus, tam odbyła się wystawa. Oczywiście ekspozycja była też dostępna w Ośrodku. Oprócz tego ciągle było coś. W lutym taka inna wystawa, „(Nie) Widzę”, zrobiona ze zdjęć, była eksponowana w Sejmie. Chcieliśmy, żeby posłowie zwrócili na nas uwagę, że istniejemy, mamy swoje życie i by uchwalając ustawy, pamiętali o niepełnosprawnych. Później, w marcu, odwiedził nas znany pianista Rafał Blechacz! To było wydarzenie. Na jego koncert czeka się kilka lat. A on przywiózł własny fortepian, na którym grał w naszym starym Ośrodku. Niesamowity człowiek, warto o nim poczytać w necie, nagrał też dla Was podziękowanie, zobaczcie je później.
Odbył się również bieg na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy - 150 okrążeń na 150 lat Ośrodka. Była super zabawa. Ja też biegałem! Oczywiście z przewodnikiem. No i zbliża się IX edycja kampanii „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!”.
Na zakończenie zwracam się do Was kolejny raz. Proszę, porozmawiajcie o naszych problemach w Dniu Białej Laski 15 października. Przyłączcie się do nas. My Was nie widzimy, Wy możecie zobaczyć nas!
Pozdrawiam Was serdecznie!
Adam i Koleżanki i Koledzy z Ośrodka Braille'a w Bydgoszczy

 plakat_001.jpg

Obchody Jubileuszowe 150-­lecia Ośrodka (1872-2022)

oraz IX Ogólnopolska Konferencja

w ramach cyklu szkoleniowego

WSPIERANIE WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU DZIECKA

pod tytułem

„Między szkołą a rynkiem pracy
– doradztwo zawodowe
kluczem do samodzielności uczniów”

które odbędą się w dniu 21 października 2022 roku

o godzinie 09.00
w Hotelu Focus Premium Pod Orłem w Bydgoszczy

Program konferencji - 21.10.2022 r.

09.00 – 11.00 Pierwsza część Jubileuszowa, sala Malinowa.

Powitanie gości i przemówienia, występ artystyczny młodzieży.

11.00 – 11.40 Przerwa kawowa (Tort jubileuszowy)

11.40 – 13.10 Druga część: Konferencja, wykłady i panel dyskusyjny.

11.40 – 12.00 Włącz potencjał – jak wspierać dzieci w wyborze

ścieżki edukacyjnej i zawodowej.

Marta Kaźmierczak.

12.00 – 12.20 Ku aktywności zawodowej młodzieży. Wskazówki

płynące z nurtu pozytywnego doradztwa zawodowego.

Kamil Zawadzki.

12.20 – 13.10 Panel dyskusyjny: Efektywne doradztwo drogą

do sukcesu ucznia.

13.10 – 13.30 Przerwa kawowa

13.30 – 15.00 Trzecia część: Konferencja, wykłady.

13.30 – 13.50 „Mój pierwszy dom” – program mieszkań

treningowych uniwersalnym narzędziem skutecznego usamodzielniania.

Marcin Tylman

13.50 – 14.10 W poszukiwaniu narzędzi podnoszących jakość

zatrudnienia młodych osób z niepełnosprawnościami.

Sylwia Daniłowska

14.10 – 14.30 Jak wdrożyć model Between4P – między problemem,

pomysłem, potencjałem a potrzebami w kontekście

aktywizacji zawodowej.

Anna Płoska.

14.30 – 15.00 Podsumowanie i zakończenie konferencji.

Foto004Tancerze z zespołu SWING pod kierunkiem instruktor Magdaleny Adamowskiej zostali zaproszeni do drugiej edycji projektu z Fundacji Artus : ,,Nauka Tańca- Nauką Samodzielności ". Od 07-10-2022 do 09-10-2022 młodzież ze szkoły K-P SOSW nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. L. Braille`a w Bydgoszczy trenowali na warsztatach z tańca towarzyskiego pod okiem trenera Jakuba Koguciuk oraz założycielki szkoły Tańca ,,Wir", Pani Marzeny Lozinszek.

Czytaj więcej...

Foto003W piątek 16 września 2022r. zakończyliśmy Tydzień Kreatywności, odwagi i zabawy w ramach światowych i ogólnopolskich obchodów Dnia Kropki. To już kolejna edycja, w której z radością wzięliśmy udział. Dzieci z klas 0-3 przez cały tydzień uwalniały talenty, o istnieniu których nawet nie pomyślały. Okazało się, że każdy odnalazł drzemiące w nim zdolności i mógł je zaprezentować przed szkolną społecznością.
Nad przebiegiem święta czuwali wychowawcy klas, a także nasze wspaniałe organizatorki, które rok rocznie zapraszają uczniów i nauczycieli do zabawy z Kropką.

Czytaj więcej...

Foto00118.09.2022r. zakończyliśmy czterodniowy wyjazd uczniów Ośrodka na XX edycję Konferencji REHA for The Blind in Poland w Warszawie organizowaną przez Fundację Szansa dla niewidomych. Zobaczyliśmy i przetestowaliśmy najnowocześniejszy sprzęt usprawniający życie osób z niepełnosprawnością wzroku, braliśmy udział w koncercie Piotra Cugowskiego, zwiedziliśmy Centrum Nauki Kopernik, a w Muzeum Powstania Warszawskiego spotkaliśmy uczestniczkę wydarzeń sierpnia 1944.

Czytaj więcej...