K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

E-dziennik

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

WSTĘP:

Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://braille.bydgoszcz.pl

Data publikacji strony internetowej: 2015-09-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-15

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

a)      filmy nie posiadają napisów oraz audiodeskrypcji dla osób głuchych i niewidomych

b)      zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych

c)      mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

d)      dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi.

e)      część plików nie jest dostępna cyfrowo.

SKRÓTY KLAWISZOWE

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiszowych.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:

Deklaracje sporządzono dnia: 2024:03:20

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika ośrodka Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy

INFORMACJE ZWROTNE I KONTAKT:

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: j.jaroch(at)braille.bydgoszcz.pl

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt mailowy:

sekretariat(at)braille.bydgoszcz.pl; louis(at)braille.bydgoszcz.pl

lub telefonicznie: 52 322 17 87

Każdy ma prawo:

a)      zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

b)      zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

c)      wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

a)      dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

b)      wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

c)    wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadawalające możesz zgłosić skargę na adres:
Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy

SKARGI I ODWOŁANIA

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
Organ nadzorujący: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy, ul. Z. Krasińskiego

OŚRODEK SKŁADA SIĘ Z CZTERECH BUDYNKÓW:

1.      Na teren placówki wchodzimy przez czynna całą dobę portiernię od ulicy Reja.

2.      Do budynku głównego ośrodka, składającego się z czterech kondygnacji prowadzą 4 klatki, przy pierwszej klatce schodowej znajduje się podjazd do platformy dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Wjazd z poziomu piwnicy, platforma jest obrajlowiona z systemem głośno mówiącym.

3.      Na pierwszym i drugim piętrze budynku głównego znajduje się internat z dwoma piętrami męskimi i jednym piętrem żeńskim. Internat jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchu, posiada platformę.

4.      Warsztaty szkolne to drugi trzykondygnacyjny budynek placówki połączony łącznikiem z pawilonem, trzecim budynkiem ośrodka. Do warsztatów prowadzi wejście z podjazdem dostosowanym do osób z niepełnosprawnością ruchu. Wejście do pawilonu, połączonego z warsztatami ma podjazd do wózków. Na parterze czterokondacyjnego budynku znajduje się winda z systemem głośnomówiącym i obrajlowieniem. Winda zjeżdża do piwnicy.

5.      Trzecim budynkiem jest sala gimnastyczna, dostępna od ulicy Z.Krasińskiego.

6.      Nad wszystkimi wejściami do budynków ośrodka nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

7.      Czwartym budynkiem jest przedszkole. Dojście i dojazd do budynku znajduje się od ulicy 3 Maja oraz dojście od ulicy Reja. Budynek ma dwie kondygnacje, wyposażony jest w platformę dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami. Na parterze znajdują się sale dydaktyczne, na piętrze gabinety specjalistyczne.

8.      W budynkach ośrodka, na każdej kondygnacji znajdują się dostosowane toalety i łazienki dla osób z niepełnosprawnościami. Wyposażone są w uchwyty i poręcze oraz prysznicem z siedzeniem i brodzikiem. Prosty układ pomieszczeń i kontrastowe zestawienia kolorów w toaletach i łazienkach ułatwiają orientację osobom z zaburzeniami widzenia.

9.      Wszystkie drzwi wewnątrz budynku oznakowanie są w brajlu i czarnodruku.

10.  Budynki ośrodka wyposażone są w oświetlenie odpowiednie do potrzeb osób słabowidzących, przed każdymi schodami znajdują się pasy ostrzegawcze.

11.  Ciągi komunikacyjne poziome i pionowe wyposażone w poręcze (poręcze przy schodach, ale także na korytarzach), w łazienkach.

MIEJSCA PARKINGOWE

Ośrodek posiada wyznaczone miejsca parkingowe wzdłuż budynku warsztatów przy ulicy Reja.

WSTĘP Z PSEM ASYSTUJĄCYM

Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

TŁUMACZ JĘZYKA MIGOWEGO

W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 3 dni przed planowaną wizytą w sekretariacie Ośrodka.

RAPORT O STANIE ZAPEWNIANIA DOSTĘPNOŚCI PODMIOTU PUBLICZNEGO (plik pdf)