K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

E-dziennik

zdj001 

O placówce:
Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy jest położony w centrum miasta przy ul. Krasińskiego 10. Placówka jest najstarszą w Polsce (rok założenia: 1872) szkołą zajmującą się edukacją, wychowaniem i rewalidacją dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku.
Obejmuje swoim oddziaływaniem dzieci i młodzież z terenu województwa kujawsko-pomorskiego oraz trzech kolejnych województw Polski północnej: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego oraz zachodniopomorskiego. Organem prowadzącym placówkę jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Poprzez różnorodność zajęć rewalidacyjnych specjaliści z bydgoskiego Ośrodka
im. L. Braille’a rozwijają w uczniach zaangażowanie oraz chęć działania, poczucie własnej wartości i współodpowiedzialności za siebie i za innych. Zabawa, praca i nauka w grupie rówieśniczej pozwala na wszechstronny rozwój dziecka we własnym tempie, twórcze myślenie oraz samodzielność życiową po zakończonej edukacji. W ciągu ostatniej dekady baza dydaktyczna placówki poszerzyła się o nowy pawilon dydaktyczny, a poszczególne pracownie dydaktyczne zostały doposażone w specjalistyczny sprzęt służący do nauki i rehabilitacji uczniów na każdym etapie kształcenia.
Pracując z dzieckiem z dysfunkcją wzroku bazujemy na optymalnym wykorzystaniu technik komputerowych, pracowni internetowych, pracowni do praktycznej nauki zawodów (np. masażu i innych), tablic multimedialnych i sali doświadczania świata, jak również specjalistycznych pomocy dydaktycznych (np. wirtualne okulary), którymi dysponuje placówka.
Od niedawna posiadamy na terenie placówki Miasteczko Bezpiecznego Bohatera, jak również we współpracy z partnerami zewnętrznymi realizujemy liczne projekty i kampanie społeczne (np. „Ja nie widzę Ciebie – Ty zobacz mnie” z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski).
Niebawem rozpocznie się modernizacja budynku, w którym docelowo (do roku 2022) powstanie przedszkole dla najmłodszych. Kładziemy duży nacisk na wspomaganie rozwoju małego dziecka oraz pedagogizację rodziców uczniów niewidomych i słabo widzących.
Jesteśmy obecni w mediach społecznościowych, a zakres działań dokumentujemy na stronie internetowej placówki www.braille.bydgoszcz.pl. Aktywnie wspiera placówkę działające przy niej Stowarzyszenie Visus Supremus.
W roku 2022 będziemy obchodzić jubileusz 150-lecia istnienia.

Szkoła jest placówką feryjną, a edukacja szkolna jest możliwa dla uczniów maksymalnie do ukończenia 24 roku życia. W chwili obecnej działaniami edukacyjnym jest objętych ponad 400 dzieci i młodzieży w różnych typach szkół wchodzących w skład placówki. Słabo widzący i niewidomi uczniowie K-PSOSW nr 1 im. L. Braille’a w Bydgoszczy są objęci specjalistycznymi formami rewalidacji w trakcie całego cyklu kształcenia.
W ofercie zajęć rewalidacyjnych posiadamy m.in. rehabilitację wzroku, stymulację sensoryczną, logoterapię, kynoterapię, hipoterapię, artterapię, orientację przestrzenną, psychoterapię, gimnastykę korekcyjną, tyflografikę i naukę pisma punktowego, naukę czynności życia codziennego, zajęcia metodą Tomatisa, zajęcia kompensacyjne, zajęcia języków obcych oraz wiele innych.

W skład najstarszej w Polsce szkoły dla niewidomych i słabo widzących wchodzą obecnie: szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum ogólnokształcące, technikum masażu i technikum kelnerskie, branżowa szkoła 1 stopnia /dawna zasadnicza szkoła zawodowa/ oraz szkoła policealna (technik administracji, technik tyfloinformatyk). Zapewniamy specjalistyczną opiekę w ramach wczesnego rozwoju dla dzieci w wieku 0-6 lat, uczymy na kwalifikacyjnych kursach zawodowych dla dorosłych (gastronomia, tyfloinformatyka, administracja, florystyka). Posiadamy także oddział dla dzieci i młodzieży głuchoniewidomej i z inną złożoną niepełnosprawnością oraz szkołę przysposabiającą do pracy.

Szkoła została wielokrotnie wyróżniona w programach, projektach, konkursach, grantach i różnych przedsięwzięciach na terenie kraju i województwa.
Jesteśmy m.in. „Obiektem Bez Barier”, jak również otrzymaliśmy „Insygnia Województwa Kujawsko-Pomorskiego.”

(JK)