K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

E-dziennik

W Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. L. Braille'a w Bydgoszczy w maju 2009 roku rozpoczął swoja działalność Zespół wczesnego wspomagania rozwoju małego niewidomego i słabo widzącego dziecka (WWRD). W skład zespołu wchodzą:tyflopedagog, rewalidant widzenia,perypatolog,rehabilitant ruchu, logopeda, psycholog.

Celem głównym zespołu WWRD jest pobudzanie ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia u niego niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole (w szczególności: zapobieganie występowaniu nieprawidłowości w rozwoju psychoruchowym dziecka, pomoc dziecku w budowaniu trwałych więzi z najbliższymi osobami, systematyczne dążenie do poprawy jakości życia dziecka itp.).
Głównym zadaniem zespołu w odniesieniu do rodziców jest: pomoc w procesie adaptacji do nowych warunków życia, pomoc w tworzeniu warunków sprzyjających w budowaniu więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami a dzieckiem, pomoc w budowaniu realistycznych oczekiwań w stosunku do rozwoju dziecka zgodnych z jego możliwościami oraz przygotowanie ich do roli osób wspomagających rozwój ich dziecka.
Przesłanki przemawiające za jak najwcześniejszym zdiagnozowaniem zagrożeń i zaburzeń i w związku z tym podjęciem rehabilitacji dziecka to:
- wyjątkowa duża plastyczność centralnego układu nerwowego we wczesnym okresie oraz związana z tym możliwość korekcji zaburzonych funkcji i kompensacji deficytów;
- możliwość zahamowania rozwoju, wielu zaburzeń o postępującym przebiegu, a nawet całkowitego zatrzymania niekorzystnych zmian;
- łatwiejsze generalizowanie przez dzieci wypracowanych umiejętności i nawyków;
- narastanie wielu zaburzeń wraz z wiekiem i utrudnianie terapii oraz edukacji dzieci starszych;
- większa podatność małych dzieci na postępowanie rewalidacyjne i w efekcie lepsze postępy w usprawnianiu go;
- rodzice małych dzieci mają więcej nadziei, sił, zapału i wiary, dlatego są bardziej zaangażowani we współpracę ze specjalistami i we własny udział w terapii dzieci.
Do zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka są przyjmowane dzieci w wieku od 0 do 6 lat lub do momentu podjęcia nauki w szkole, nie później jednak niż do 10 roku życia, na podstawie opinii z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Zajęcia odbywają się na terenie placówki w gabinetach specjalistycznych przystosowanych do potrzeb każdego dziecka, w wymiarze od 4 do 8 godzin miesięcznie.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 52 322-17-87
Jesteśmy również do Państwa dyspozycji w siedzibie placówki przy ul. Krasińskiego 10 w Bydgoszczy /wejście od ul. Reja/.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1
dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej
im. L. Braille’a w Bydgoszczy

ul. Z. Krasińskiego 10
85- 008 Bydgoszcz

Tel. (052) 322-17-87
Nasza strona internetowa:
www.braille.bydgoszcz.pl
Kontakt e-mailowy z placówką:
louis(at)braille.bydgoszcz.pl