K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

E-dziennik

PROJEKT INTEGRACYJNO – PROFILAKTYCZNY
pod tytułem
WIESZ CO SIĘ LICZY? SZACUNEK I BEZPIECZEŃSTWO „NASZEJ ULICY”

( wyróżniony w konkursie grantowym ogólnopolskiej kampanii społecznej „Szkoła bez przemocy”)

Głównym celem projektu jest :

 1. Eliminowanie zachowań agresywnych oraz tworzenie klimatu społecznego Ośrodka opartego na: prawidłowych relacjach koleżeńskich, szacunku do innej osoby, tolerancji i empatii, zasadach poprawnej komunikacji uwzględniającej kulturę słowa oraz akceptowanych sposobach rozwiązywania konfliktów i przezwyciężania stresu.
 2. Integracja uczniów wszystkich typów szkół istniejących na terenie Ośrodka w ramach podejmowanych działań profilaktycznych i kulturalno – oświatowych oraz sportowych.

Działania w ramach projektu realizowane będą w oparciu o „METODĘ PROJEKTU”, która polega na zainicjowaniu i koordynowaniu przez nauczyciela samodzielnej pracy grupy lub indywidualnych uczniów nad wspólnie ustalonym tematem a następnie prezentacji jej wyników na forum publicznym. Realizacja programu grantowego skupiać się będzie wokół następujących obszarów:
Bezpieczeństwa, czyli ochrony wychowanków przed zagrożeniami związanymi z przemocą, agresją i różnego rodzaju uzależnieniami.
Integracji, czyli tworzenia więzi społecznych w oparciu o normy i zasady uwzględniające wzajemny szacunek.
Działania z zakresu bezpieczeństwa podzielone zostaną na zagadnienia tematyczne dotyczące zagrożeń wynikających z uzależnień, zachowań agresywnych oraz zachowania w czasie pracy wypoczynku. Zespoły uczniowskie w oparciu o metody aktywne w miesięcznych cyklach tematycznych zaplanują, przygotują następujące formy prezentacji zagadnienia:

 1. ulotki, gazetki, plakaty edukacyjne, collage,
 2. projekcje filmów tematycznych, audycje szkolnego radiowęzła, prezentacje multimedialne
 3. krótkie formy teatralne, przedstawienia słowno- muzyczne, prezentacje kabaretowe
 4. spotkania ze specjalistami do spraw profilaktyki, wyjścia do instytucji zajmujących się problematyką uzależnień i patologii,
 5. imprezy podsumowując - konkursy, debaty, quizy, happeningi.

Działania z zakresu integracji będą się skupiać wokół przełamywania onieśmielenia i przekraczania barier, wzajemnego poznania, odkrywania wspólnych zainteresowań i pasji, budowania zaufania, doskonalenia komunikacji, rozwijania empatii i zrozumienia.. Podejmując zadania dotyczące integracji społeczności szkolnej zaplanowano:

 1. zabawy rekreacyjno - sportowe
 2. wyjścia do kina, filharmonii, opery
 3. spotkania z ciekawymi ludźmi
 4. pomoc koleżeńską w nauce
 5. spotkania dyskusyjne
 6. spotkania literackie
 7. przedstawienia słowno – muzyczne

W zajęciach organizowanych w ramach projektu uczestniczyć będą wszyscy uczniowie placówki, ich rodziny oraz dzieci i młodzież z zaprzyjaźnionych placówek edukacyjnych Bydgoszczy.
Opracowanie projektu : mgr D. Triebwasser, mgr B. Jasińska, mgr J. Reimann