K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

E-dziennik

TECHNIK MASAŻU
Kształcenie w technikum trwa 4 lata (od roku 2019 – 5 lat).
Podczas nauki w technikum masażu uczniowie zdobywają umiejętności w zakresie:
1. wykonywania masażu medycznego;
2. wykonywania masażu sportowego;
3. wykonywania masażu kosmetycznego i profilaktycznego;
4. prowadzenia działalności profilaktycznej oraz rozpowszechniającej zachowania prozdrowotne;
5. stosowania różnych technik i metod masażu w zależności od zaleceń lekarza, typu schorzenia, stanu pacjenta i możliwości technicznych,
6. obsługiwania sprzętu i aparatury medycznej stosowanych podczas masażu.
Placówka zapewnia:
• specjalistyczne pomoce dydaktyczne (np.: rysunki wypukłe, modele anatomiczne itp.),
• dostosowania architektoniczne budynku szkolnego (dla osób słabo widzących i niewidomych);
• bieżącą adaptację materiałów edukacyjnych (druk brajlowski).
Zajęcia praktyczne odbywają się w małych grupach w odpowiednio przystosowanych pracowniach. Zajęcia prowadzą tyflopedagodzy - nauczyciele z wieloletnią praktyką zawodową. W trakcie nauki uczniowie odbywają miesięczną praktykę zawodową, prowadzoną w różnych zakładach pracy. Na zakończenie cyklu edukacyjnego uczniowie mogą przystępować do zewnętrznego egzaminu zawodowego (Z.1.)
W budynku dydaktycznym, w którym prowadzone są zajęcia, zostaną oddane do użytku (od roku szkolnego 2018/2019) nowocześnie wyposażone pracownie masażu, kinezyterapii oraz fizykoterapii.


KELNER
Nowy kierunek dydaktyczny powstał w placówce w roku szkolnym 2017/2018. /Podstawa programowa nr 513101/
Absolwent szkoły jest przygotowany do wykonywania następujących czynności zawodowych:
- aranżowania sal konsumpcyjnych do obsługi gości,
- wykonywania czynności związanych z obsługą gości,
- rozliczania usług kelnerskich.
Pod koniec klasy II uczeń przystępuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe /T.10/ – wykonywanie usług kelnerskich, sporządzanie napojów i potraw oraz obsługiwanie gości. Drugą kwalifikacje zawodową /T.11/ – planowanie i organizacja usług gastronomicznych oraz rozliczanie – ma możliwość zdobycia pod koniec IV klasy.
Zajęcia praktyczne odbywają się w małych grupach w odpowiednio przystosowanych pracowniach. Zajęcia prowadzą tyflopedagodzy - nauczyciele z wieloletnią praktyką zawodową.
Uczniowie doskonalą na bieżąco swój potencjał poprzez uczestnictwo oraz obsługę spotkań i konferencji organizowanych na terenie placówki. Od roku szkolnego 2018/2019 uczniowie będą mogli korzystać i doskonalić umiejętności w nowo tworzonej i zapewniającej odpowiednie standardy pracowni kelnerskiej.