K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

E-dziennik

TECHNIK MASAŻU
Kształcenie w technikum trwa 4 lata (od roku 2019 – 5 lat).
Podczas nauki w technikum masażu uczniowie zdobywają umiejętności w zakresie:
1. wykonywania masażu medycznego;
2. wykonywania masażu sportowego;
3. wykonywania masażu kosmetycznego i profilaktycznego;
4. prowadzenia działalności profilaktycznej oraz rozpowszechniającej zachowania prozdrowotne;
5. stosowania różnych technik i metod masażu w zależności od zaleceń lekarza, typu schorzenia, stanu pacjenta i możliwości technicznych,
6. obsługiwania sprzętu i aparatury medycznej stosowanych podczas masażu.
Placówka zapewnia:
• specjalistyczne pomoce dydaktyczne (np.: rysunki wypukłe, modele anatomiczne itp.),
• dostosowania architektoniczne budynku szkolnego (dla osób słabo widzących i niewidomych);
• bieżącą adaptację materiałów edukacyjnych (druk brajlowski).
Zajęcia praktyczne odbywają się w małych grupach w odpowiednio przystosowanych pracowniach. Zajęcia prowadzą tyflopedagodzy - nauczyciele z wieloletnią praktyką zawodową. W trakcie nauki uczniowie odbywają miesięczną praktykę zawodową, prowadzoną w różnych zakładach pracy. Na zakończenie cyklu edukacyjnego uczniowie mogą przystępować do zewnętrznego egzaminu zawodowego (Z.1.)
W budynku dydaktycznym, w którym prowadzone są zajęcia, zostaną oddane do użytku (od roku szkolnego 2018/2019) nowocześnie wyposażone pracownie masażu, kinezyterapii oraz fizykoterapii.


TECHNIK LOGISTYK
(kod zawodu: 333107, kwalifikacja SPL.01 i SPL.04)
Absolwent zajmuje się planowaniem, organizowaniem, kierowaniem i kontrolowaniem przemieszczania towarów od producenta do konsumenta.
Absolwent dostarcza towar zgodnie z zamówieniem klienta, optymalizuje koszty, wybierając właściwą procedurę zakupów, dostawców. Obsługuje zamówienia i organizuje transport, wykorzystując w tym celu systemy informatyczne.