K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

E-dziennik

Szkoła Przysposabiająca do Pracy
„Dziecko psychicznie lub fizycznie niepełnosprawne powinno mieć zapewnioną pełnię normalnego życia w warunkach gwarantujących mu godność, umożliwiających osiągnięcie niezależności oraz ułatwiających aktywne uczestnictwo dziecka w życiu społecznym.”
/Konwencja Praw Dziecka, art.23 pkt 1/
Szkoła Przysposabiająca do Pracy (SPdP) kształci uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością sprzężoną, posiadających dysfunkcję wzroku.
Głównym celem szkoły jest praktyczne przygotowanie uczniów do podjęcia zatrudnienia
na otwartym lub chronionym rynku pracy oraz utrwalanie i poszerzanie zakresu posiadanej wiedzy, kształcenie kompetencji społecznych, zdolności adaptacyjnych i nabywanie nowych umiejętności, umożliwiających samodzielne, niezależne funkcjonowanie uczniów.
Nauka w szkole trwa 3 lata, jednak istnieje możliwość przedłużenia etapu nauczania o jeden rok. Klasy liczą do 4 uczniów. Uczniowie mają możliwość nauki do 24 roku życia. Dla każdego ucznia zespół nauczycieli i specjalistów ośrodka opracowuje indywidualny programach edukacyjno-terapeutyczny. Ocenianie postępów uczniów ma charakter opisowy. Nauczyciel, biorąc pod uwagę indywidualne możliwości psychofizyczne ucznia, rozwija bądź utrwala dane treści. W trakcie zajęć panuje miła i przyjazna atmosfera dająca uczniom poczucie bezpieczeństwa.
W Szkole Przysposabiającej do Pracy wyodrębnia się następujące zajęcia edukacyjne:
Funkcjonowanie osobiste i społeczne – podczas zajęć uczniowie doskonalą wiadomości zdobyte na wcześniejszych etapach edukacyjnych w zakresie czytania, pisania, elementarnych pojęć matematycznych, podstawowej wiedzy z zakresu środowiska społeczno-przyrodniczego, a także nabywają umiejętności przydatne w dorosłym życiu, np. korzystania z instytucji użyteczności publicznej, posługiwania się pieniędzmi, pełnienia różnych ról społecznych.
Zajęcia rozwijające komunikowanie się – w trakcie zajęć uczniowie poprawiają sprawność werbalną, rozwijają słownictwo, udoskonalają artykulację oraz umiejętności porozumiewania się w bliskim i dalszym środowisku w mowie, piśmie, jak i w każdy możliwy dla ucznia sposób.
Zajęcia kształtujące kreatywność – mają charakter zajęć rozwijających uzdolnienia, zainteresowania i talenty .uczniów. Uczniowie uczestniczą w zajęciach o tematyce plastycznej, wokalno-muzycznej, tanecznej i teatralnej.
Przysposobienie do pracy – w ramach tego przedmiotu uczniowie są przygotowywani
do nabycia umiejętności praktycznych i wykonywania czynności pracy wynikających
z następujących działów:

Gospodarstwo domowe – uczą się prowadzenia gospodarstwa domowego, tj. sprzątania, prasowania, prania oraz sporządzania i wydawania posiłków.
Pielęgnacja roślin/bukieciarstwo – przyswajają wiedzę użytkową z zakresu uprawy
i pielęgnacji roślin, pracy na działce, tworzenia różnorodnych kompozycji kwiatowych, stroików świątecznych.
Elementy szycia – zdobywają podstawowe umiejętności praktyczne w zakresie szycia prostych ściegów, wyszywania elementów dekoracyjnych itp.
Prace biurowe/komputerowe – uczą się podstawowej obsługi komputera oraz urządzeń biurowych typu: kserokopiarka, bindownica, laminator, niszczarka itp.
Rękodzielnictwo/ceramika – podczas zajęć uczą się wytwarzać drobne przedmioty
o charakterze dekoracyjnym i pamiątkarskim. Korzystają przy tym różnych technik artystycznych i plastycznych takich jak: decoupage, filcowanie, origami, kolaż. Podczas prac wykorzystują materiały takie jak drewno, glina, sznurek, modelina, tektura, koraliki, szkło, nici, wełna, bibuła, papier kolorowy itp.
Elementy doradztwa zawodowego – uczniowie poznają swoje mocne i słabe strony, uczą się autoprezentacji i asertywności. Tworzą życiorysy i podania o pracę. Odwiedzają i zapoznają się z instytucjami i placówkami, które po ukończeniu szkoły pomogą im podjąć aktywność zawodową na miarę ich indywidualnych możliwości.
Wychowanie fizyczne – zajęcia usprawniają u uczniów obniżone funkcje ruchowe. Pozwalają kształtować ich prawidłową sylwetkę oraz uczą sportowej rywalizacji. Zajęcia odbywają się w sali gimnastycznej, w siłowniach i na terenach sportowych.
Zajęcia rewalidacyjne – uczniowie są kierowani na zajęcia po wstępnej diagnozie specjalistów z danej dziedziny. Zajęcia są dostosowane do indywidualnych potrzeb ucznia i zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. Zajęcia mają na celu wspomaganie rozwoju uczniów, usprawnianie zaburzonych funkcje oraz rozwijanie własnych zainteresowań.

Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w następujących zajęciach rewalidacyjnych:
- rewalidacja indywidualna,
- logoterapia,
- muzykoterapia,
- rehabilitacja wzroku,
- orientacja przestrzenna,
- czynności dnia codziennego,
- gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna.
W trosce o zdrowie uczniów w klasach SPdP (od 2016r.) jest realizowany program prozdrowotny pt. „Owoce, warzywa i aktywność fizyczna to zdrowie”. Uczniowie uczestniczą w licznych wycieczkach, spotkaniach, warsztatach i zajęciach mających na celu kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych i aktywnego trybu życia.
W ramach integracji ze środowiskiem społecznym uczniowie uczestniczą w różnych wycieczkach., wyjściach i imprezach okolicznościowych. Angażowani są w życie kulturalne miasta (m.in. koncerty w Filharmonii Pomorskiej i Operze Nova, wyjścia do kina, zajęcia ceramiczne w MDK Nr 4, zajęcia w Pałacu Młodzieży, współpraca z Miejskim Centrum Kultury i Ogrodem Botanicznym UKW itp.). Uczniowie chętnie biorą udział w festiwalach, przeglądach i spotkaniach integracyjnych organizowanych z myślą o osobach niepełnosprawnych, prezentując przy tym swoje talenty sceniczne, taneczne i plastyczne.