K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

E-dziennik

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest K-PSOSW nr 1 w Bydgoszczy.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zatrudniania i przyznawania świadczeń socjalnych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 
27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub przyznawania świadczeń socjalnych.
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z przepisami kodeksu pracy.
Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do cofnięcia zgody, chyba 
że przepisy prawa nakazywać będą przechowywanie danych osobowych.
W przypadku uznania, że Pani/Pana prawa zostały naruszone ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi 
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy kodeksu pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych, e-mail: iod(at)braille.bydgoszcz.pl