K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

E-dziennik

Głównym celem zadania było ułatwienie młodzieży z dysfunkcją wzroku dostępu do kompleksowej oferty kulturalnej związanej z historią Polski w okresie panowania dynastii Piastów i Jagiellonów.

Zakładało ono zwiedzanie z przewodnikiem zabytków Gniezna, Krakowa i okolic tych miast oraz udział w lekcjach muzealnych, przybliżających historię kraju w okresie średniowiecza i renesansu. Wyjazdy poprzedzone były zajęciami przygotowującymi uczestników do aktywnego odbioru sztuki, świadomego udziału w zwiedzaniu. Zadanie realizowane było w okresie od początku maja do listopada 2017 roku.
Projekt skierowany był do podopiecznych Stowarzyszenia Visus Supremus i jednocześnie uczniów Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. L. Braille'a w Bydgoszczy. Wśród 20 uczestników zadania byli uczniowie gimnazjum oraz młodzież ucząca się w różnych typach szkół ponadgimnazjalnych. Taki dobór beneficjentów zadania pozwolił na kształtowanie wzajemnych relacji opartych na życzliwości i zrozumieniu potrzeb innych – młodszych lub mniej sprawnych uczestników przedsięwzięcia.
Realizacja celu głównego prowadzona była wokół przewodniej myśli projektu jaką jest dziedzictwo kulturowe Polski (architektura, sztuka, kultura) okresu panowania Piastów na terenie Kujaw, Wielkopolski i Małopolski. Skupiła się wokół :
• podniesienia poziomu wiedzy dotyczącej historii, architektury, kultury i sztuki Polski w okresie średniowiecza i renesansu na terenie Kujaw, Wielkopolski i Małopolski (zwiedzanie obiektów o znaczeniu narodowym np. Muzeum Początków Państwa Polskiego – Gniezno, Archikatedra w Gnieźnie, Zamek Królewski na Wawelu, Bazylika Mariacka w Krakowie, Brama Floriańska, Barbakan, Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce itp.),
• rozbudzania poczucia, że dziedzictwo historyczne państwa ma znaczenie dla tożsamości narodowej i ciągłości rozwoju politycznego, społecznego i kulturalnego (spotkania historyczne, lekcje muzealne),
• rozbudzania i doskonalenia umiejętności percepcji sztuki (lekcje muzealne, zajęcia z zakresu rozwijania potrzeby kreatywnego i interesującego spędzania czasu wolnego np. analiza oferty muzealnej i kulturalnej, tworzenie prezentacji o treści historycznej),
• podniesienia poziomu integracji ze środowiskiem osób pełnosprawnych oraz integracji grup wiekowych (uczniowie gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych).
Realizacja projektu obejmująca działania wstępne, zasadnicze i podsumowujące zapewniła aktywny udział niepełnosprawnej wzrokowo młodzieży w kompleksowej ofercie kulturalnej i edukacyjnej.
Dla osiągnięcia założonych celów wykorzystano formy przekazu dostosowane do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących (np. audiodeskrypcja, audioguide, mapy dotykowe, makiety zabytków oraz indywidualną pracę tyflopedagogów z wychowankami pozwalając zrozumieć sytuacje i przybliżyć świat rzeczy.
Mając na uwadze pełny, harmonijny rozwój młodzieży z deficytem wzroku za pośrednictwem projektu stworzono warunki pozwalające na aktywny udział w życiu kulturalnym poprzez:
• zajęcia przygotowujące do wizyt w obiektach ważnych z powodów historycznych, narodowych oraz edukacyjno – artystycznych,
• zwiedzanie wybranych miejsc przy wsparciu specjalistycznych form z uwzględnieniem potrzeb percepcyjnych osób z dysfunkcją wzroku,
• zajęcia warsztatowe i konkursowe rozwijające umiejętności percepcji sztuki oraz wyzwalające kreatywność twórczą.
Zadanie dofinansowane w ramach programu Kultura Dostępna ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.