K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

E-dziennik

HISTORIA OŚRODKA im. L. BRAILLE'A

1. OŚRODEK BRAILLE'A NA STAREJ FOTOGRAFII
2. OŚRODEK BRAILLE'A NA STAREJ FOTOGRAFII czyli szkoła wczoraj i dziś
3. OŚRODEK BRAILLE'A NA STAREJ FOTOGRAFII - Dziękujemy wszystkim za przekazane archiwalia!
Bydgoski Braille - najstarsza placówka w Polsce zajmująca się kształceniem osób z dysfunkcją wzroku

4 V 1872 roku na mocy decyzji zgromadzenia prowincji poznańskiej do użytku oddany został Prowincjonalny Zakład dla Niewidomych w Bydgoszczy. Jego siedzibę zlokalizowano przy ulicy Krasińskiego 10. W szkole przeznaczonej dla 40-tu niewidomych dzieci naukę rozpoczęło 24 wychowanków, w tym 16 przeniesionych z założonego w 1853 roku zakładu w Wolsztynie. O ich rozwój dbać miała kadra pedagogiczna z dyrektorem Kinelem na czele. Pierwsza tego typu placówka na ziemiach polskich stała się na długie dziesięciolecia jedyną ostoją i główną centralą życia niewidomych na terenie Wielkopolski, Pomorza i Śląska.
W chwili oddania do użytku Zakładu jego siedzibą był dwupiętrowy budynek mieszczący 37 pomieszczeń dla wychowanków, 4 mieszkania dla nauczycieli, a także pomieszczenia dla służby i portiera.
Placówka podlegała początkowo Prowincjonalnemu Kolegium Szkolnemu w Poznaniu. W myśl opracowanego przez organ nadzorujący "Regulaminu dla Prowincjonalnego Zakładu dla Niewidomych w Bydgoszczy" przyjmowano do niej dzieci w wieku 8-14 lat, które w ramach 6-klasowej szkoły powszechnej miały kształcić się z religii, czytania i pisania pisma punktowego, rachunków, przyrody, geografii, historii, śpiewu, muzyki oraz gimnastyki. Prowadzono ponadto ćwiczenia pamięciowe oraz uczono pisma Hebolda. Następnie Zakład przygotowywał wychowanków do podjęcia pracy zawodowej ucząc koszykarstwa, prac iglicowych, powroźnictwa oraz wyplatania mat i krzeseł. Po ukończeniu nauki i uzyskaniu kwalifikacji zawodowych absolwenci opuszczali zakład otrzymując komplet narzędzi do założenia własnego warsztatu. Jednocześnie zobowiązywano personel pedagogiczny do interesowania się dalszymi losami swoich wychowanków.
W czasie kadencji dyrektora Antona Wittiga (1882-1909) Zakład poszerzył swoją ofertę edukacyjną o naukę nowych zawodów dzięki czemu jego mury w 1886 roku opuścił pierwszy organista, w 1891 roku stroiciel instrumentów, w 1902 roku szczotkarz oraz drukarz. W 1905 roku rozpoczęto szkolenie dziewcząt w masażu,
w której to dziedzinie bydgoski zakład stał się pionierem. W okresie tym, aby sprostać nowym wyzwaniom budynek powiększono o dwa nowe skrzydła dzięki czemu powstało więcej klas szkolnych oraz mieszkanie dla dyrektora. Ponadto do budynku doprowadzono: wodę, gaz, centralne ogrzewanie, telefon, zainstalowano windę kuchenną, odnowiono aulę, wyposażając ją w nowe organy. Rozwój sprawił, że w 1910 roku placówka kształciła już 88 uczniów, w większości narodowości polskiej.

Jednocześnie mając na uwadze dalsze losy swoich wychowanków dyrektor Wittig w 1889 roku stał się współorganizatorem utworzenia w Bydgoszczy Towarzystwa Opieki nad Niewidomymi oraz budowy schroniska dla niewidomych, w którym opiekę i pracę otrzymać mieli dorośli niewidomi.
1 IV 1920 roku, tuż po powrocie Bydgoszczy do odrodzonego państwa polskiego, szkoła została przejęta przez Starostwo Krajowe i zmieniła nazwę na Krajowy Zakład dla Ociemniałych. Jego nowy dyrektor Bronisław Hausner przystąpił do modernizacji wnętrz oraz budowy od podstaw polskiej szkoły, która od 1923 roku aż do wybuchu II wojny światowej była 7-klasową szkołą powszechną, po której następowało 3-letnie szkolenie terminatorów w zawodach: koszykarskim, szczotkarskim, wyplatania, robót iglicowych, stroicieli fortepianów, organistów i muzyków.
16 października 1948r. po przerwie wojennej wznowiono pracę w placówce, której nadano nazwę Państwowego Zakładu dla Dzieci Niewidomych, koncentrując się na jej modernizacji i wyposażaniu w odpowiedni sprzęt. Naukę w odbudowywanym budynku podjęło 21 uczniów, a jej dyrektorem został Władysław Winnicki. Od 1960 roku zaczęły w niej działać Szkoła Podstawowa nr 53 i Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4 (obecnie nr 10).
Od 1967 roku szkoła nosi nazwę Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. W 1973 roku obchodzono uroczyście 100-lecie szkoły. Z okazji rocznicy Ośrodkowi nadano imię Louisa Braille'a.
W kolejnych latach w Ośrodku powstawały nowe szkoły oraz rozbudowywano jego bazę.
W roku szkolnym 1973/1974 jako pierwsze w kraju powstaje w placówce dla niewidomych technikum. W 1975 roku miejsce technikum zajęło 4-letnie Liceum Zawodowe o kierunku: mechanik obróbki skrawaniem
W 1977 roku został oddany do użytku nowy budynek, w którym zorganizowano warsztaty szkolne.
Od 1 IX 1985 roku rozpoczyna się kształcenie dzieci głuchoniewidomych
(Oddział dla Dzieci i Młodzieży Głuchoniewidomej) - obecnie I, II, i III poziom nauczania i działający Punkt Konsultacyjny dla dzieci, rodziców i nauczycieli.
W 1991 roku nastąpiło przekształcenie Liceum Zawodowego w XVIII Liceum Ogólnokształcące.
Od 1995 roku istniało Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, dające możliwość kontynuacji nauki szkolnej dla absolwentów szkół zawodowych - przekształcone w Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące nr 5 (obecnie wygaszone).
W 1999 roku rozpoczęło działalność Gimnazjum nr 43 (obecnie zgodnie z postanowieniami nowej reformy wygaszane).
W 2002 roku zostaje utworzony eksperymentalny Oddział Przysposabiający do Pracy, który od 2006 roku działa już jako Szkoła Przysposabiająca do Pracy.
W 2009 roku zaczęła funkcjonować Szkoła Policealna. Młodzież z dysfunkcją wzroku uczy się zawodu technik prac biurowych.
W ZSZ wprowadzono zawody pracownik pomocniczy obsługi hotelowej oraz ślusarz.
W dniu 3 września 2012r. oddano oficjalnie do użytku nowy trzykondygnacyjny pawilon edukacyjny, który mieści 26 nowoczesnych pomieszczeń dydaktycznych
i pracowni warsztatowych.
Od 2015 roku funkcjonuje Technikum kształcące na kierunkach: masaż oraz /od 2017r./ kelner.
Pozyskano również budynek, w którym jest planowane otwarcie przedszkola.
Od 01.09.2017r. placówka funkcjonuje pod nazwą: Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej
i Niewidomej im. L. Braille'a w Bydgoszczy, a jej dyrektorem jest mgr Małgorzata Szczepanek.