K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

E-dziennik

Szanowni Państwo, Rodzice, Nauczyciele, Wychowawcy, Specjaliści i Pomoce Nauczycieli, Drodzy Uczniowie

Na podstawie komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, że

zajęcia dydaktyczne, opiekuńczo-wychowawczy i rewalidacyjne odbywają się nadal w formie stacjonarnej.

Oznacza to, że szkoły K-P SOSW i grupy wychowawcze funkcjonują bez zmian.

Zajęcia stacjonarne obejmują:

  • · Przedszkole,
  • · Szkołę Podstawową,
  • · Szkoły ponadpodstawowe,
  • · Szkołę Przysposabiającą do Pracy,
  • · Internat,
  • · Zajęcia Rewalidacyjno – Wychowawcze a także Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka.

W przypadku uczniów z orzeczeniem o potrzebie nauczania indywidualnego – nauczyciel prowadzący takie nauczanie może prowadzić zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość tylko i wyłącznie na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych dziecka i za zgodą dyrektora.

Na terenie ośrodka obowiązuje nakaz stosowania osłony ust i nosa (maseczka lub przyłbica), dotyczy on nauczycieli, pracowników, rodziców i inne osoby oraz uczniów. Proszę pamiętać o obowiązku zachowania dystansu społecznego na terenie placówki.