K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

E-dziennik

STAŻ NAUCZYCIELI W TRAKCIE EPIDEMII KORONAWIRUSA

W związku z pytaniami dotyczącymi wpływu obecnego stanu epidemii i związanych z nim szczególnych sposobów realizacji zajęć dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczych i rewalidacyjnych poniżej przedstawiam stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej w tym zakresie:
„Zmiana sposobu realizacji zadań jednostek systemu oświaty w okresie czasowego ograniczenia ich funkcjonowania nie ma wpływu na długość odbywanych przez nauczycieli staży na kolejny stopień awansu zawodowego.
Nauczyciele realizujący zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia w tym czasie kontynuują rozpoczęte staże na kolejny stopień awansu zawodowego realizując wymagania wskazane w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. poz. 1574, z późn. zm.).
Jeżeli z przyczyny leżącej po stronie pracodawcy w określonym czasie nauczyciel nie będzie świadczył pracy, lecz będzie gotów do jej wykonywania (art. 81 § 1 Kodeksu pracy), odbywany przez nauczyciela staż również nie ulegnie przedłużeniu. Wśród przesłanek przedłużenia stażu przepis art. 9d ust. 5 Karty Nauczyciela nie wymienia bowiem okresu pozostawania w gotowości do pracy.”
Jednocześnie przypominam, że nauczyciel składa sprawozdanie w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu, a dyrektor dokonuje oceny dorobku zawodowego nie później niż w terminie 21 dni od dnia otrzymania sprawozdania.

dyrektor
Małgorzata Szczepanek

Bydgoszcz, 26.05.2020