K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

E-dziennik

Szanowni Państwo,
Rozpoczęliśmy rekrutację na rok szkolny 2020-2021, do poszczególnych typów szkół ośrodka.
Dyrektor K-P SOSW nr 1 w Bydgoszczy informuje o zasadach i terminach rekrutacji do szkół wchodzących w skład ośrodka. Prowadzony jest nabór dzieci i uczniów, którzy rozpoczną udział w zajęciach, naukę w:
• Oddziale Przedszkolnym SP nr 53,
• Szkole Podstawowej nr 53,
• XVIII LO,
• Technikum, w zawodach: technik masażysta, technik logistyk, technik prac biurowych,
• Branżowej Szkole I stopnia nr 10, kucharz, mechanik monter maszyn i urządzeń, ślusarz, elektromechanik, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, pracownik pomocniczy w zawodach: obsługa hotelowa, ślusarz, gastronomia,
• Szkoła Policealna, technik administracji, technik tyfloinformatyk, florysta,
• Kursy kwalifikacyjne dla dorosłych, w zawodach w których kształcimy.
Terminy
15 czerwca – 10 lipca 2020 złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podanie, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinia ppp),
15 czerwca – 10 lipca 2020 kandydaci do szkoły branżowej I stopnia i technikum odbywają badania w poradni medycyny pracy potwierdzające przydatność kandydata do kształcenia się w wybranym zawodzie; skierowanie na badania uczeń otrzymuje w K-P SOSW nr1; wszelkie formalności związane z badaniem załatwiane są z pomocą kierownika szkolenia praktycznego w K-P SOSW nr1
26 czerwca – 10 lipca 2020 złożenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
24 czerwca – 4 sierpnia 2020 złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły policealnej
31 lipca – 4 sierpnia 2020 złożenie zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty
19 sierpnia 2020 ogłoszenie listy przyjętych
W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wnioski o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Można wysłać jako zeskanowane (np. pdf, jpeg, png, itp.) na e-mail ośrodka louis(at)braille.bydgoszcz.pl, i są honorowane, jako osobiście złożone lub pozostawienie na portierni ośrodka.
W przypadku braku możliwości przedłożenia wymaganych dokumentów rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września 2020 r.
W przypadku pytań proszę o kontakt w formie elektronicznej lub telefonicznie w sekretariacie dyrektora ośrodka 52/ 322-17-87, 52/ 321-55-58).

Dyrektor K-P SOSW nr 1
Małgorzata Szczepanek

Bydgoszcz, 28.05.2020 r.