K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

E-dziennik

 fot 01

 

1. Co to jest chemia?
Chemia zajmuje się badaniem i opisywaniem przemian jednych substancji w inne substancje.
2. Co to jest substancja?
Substancja to rodzaj materii o określonym stałym składzie chemicznym i określonych właściwościach chemicznych i fizycznych.
3. Co to jest reagent?
To substancja uczestnicząca w reakcji chemicznej.
4. Co to jest katalizator?
Substancja zwiększająca szybkość reakcji.
5. Co jest substratem reakcji Wodór + tlen= woda?
wodór i tlen
6. Wymień rodzaje mieszanin
Mieszanina jednorodna i mieszanina niejednorodna
7. Jak zbudowany jest atom?
Jądro atomowe z protonami i neutronami oraz elektronów krążących na orbitach wokół jądra atomowego
8. Co to jest pierwiastek chemiczny?
To zbiór atomów o takiej samej liczbie atomowej
8. Czy wodór posiada izotopy?
tak
9. Izotopy maja taka samą liczbę atomową czy liczbę masową?
atomową
10. Jak nazywa się ten związek CO2. Podaj wszystkie możliwe nazwy
dwutlenek węgla, tlenek węgla (IV)
11. Jakie wzory opisują cząsteczkę związku chemicznego?
wzór sumaryczny i strukturalny
12. Jak powstają jony?
jony powstają gdy atom odda lub przyjmie elektrony
13. Jak nazywa się jon o ładunku ujemnym a jak jon o ładunku dodatnim?
Anion- to jo o ładunku ujemnym a kation to jon o ładunku dodatnim
14. Czy dysocjacja elektrolityczna zachodzi pod wpływem prądu elektrycznego?
nie zachodzi
15. Wymień 5 właściwości fizycznych substancji
stan skupienia, barwa, rozpuszczalność w wodzie , gęstość , temperatura topnienia, temperatura wrzenia, przewodnictwo cieplne i elektryczne
16. Podaj wzór na obliczanie gęstości
d = m/V
17. Co to jest rozpuszczalność substancji?
To ilość gramów substancji jaka rozpuści się w 100 g wody w danej temperaturze dając roztwór właściwy
18. Rodzaje roztworów
nasycony, nienasycony
19 Wymień sposoby rozdzielania mieszanin jednorodnych
Krystalizacja, destylacja, chromatografia.

20. Stal to stop jakich substancji?
Węgla i żelaza
21 Na czym polega sedymentacja?
Na opadaniu cząsteczek ciała stałego pod wpływem siły ciężkości
22. Na czym polega dekantacja?
Na zlewaniu cieczy znad osadu
23. Co to jest destylacja?
To rozdzielanie ciekłych mieszanin, polega na wykorzystaniu różnic temperatur wrzenia ich składników.
24. Z ilu okresów i ilu grup zbudowany jest układ okresowy?
7 okresów i 18 grup
25. Co to jest alotropia?
To zjawisko występowania pierwiastka chemicznego w dwóch lub więcej odmianach różniących się liczbą atomów w cząsteczkach lub sposobem ułożenia cząsteczek w krysztale.
26 Jakie związki biorą udział w reakcjach zobojętniania?
kwasy i zasady
27. Wymień rodzaje odczynu roztworów.
Kwaśny, zasadowy, obojętny
28. Jaki odczyn ma substancja o pH mniejszym niż 7?
29. Co to jest oktet elektronowy?
to osiem elektronów na powłoce walencyjnej
30. Jakie mogą być wiązania miedzy atomami?
kowalencyjne, jonowe, kowalencyjne spolaryzowane
31. Wymień odmiany alotropowe węgla.
diament , grafit, fullereny
32. Jakie są typy reakcji chemicznych?
syntezy, analizy , wymiany
33. Podaj wzór kwasu siarkowego(VI)
H2SO4
34. Czy reakcja spalania to reakcja syntezy?
tak
35 Podaj wzór kwasu , który występuje w napojach gazowanych
H2CO3
36. Co to są węglowodory?
to związki węgla z wodorem najprostsze związki organiczne
37. Wymień pochodne węglowodorów.
Alkohole, estry , kwasy organiczne, aminy, amidy
38. Do jakich związków chemicznych należą mydła?
Do soli
39. Co to za pierwiastek o symbolu Mn?
Mangan
40. Który kwas barwi białko na kolor żółty?
Kwas azotowy
41.Czy liczba masowa to liczba protonów w jadrze atomowym?
Nie
42. Wymień organiczne substancje odżywcze.
Białka, tłuszcze, cukry, witaminy
43. Które witaminy rozpuszczają się w tłuszczach?
A, D, E, K
44. Co ma wielbłąd w garbach- wodę czy tłuszcz?
Tłuszcz
45. Jaki jest wzór chemiczny tlenku węgla(IV)?
CO2
46. Do jakich cukrów należy laktoza
Do dwucukrów
47. Jakie prawa rządzą reakcjami chemicznymi?
Prawo zachowania masy i prawo stałości związku chemicznego
48. Wymień cukry proste.
Glukoza, fruktoza,
49. Czy cukier trzcinowy i cukier buraczany to ten sam cukier?
Tak
50. Jak nazywają się związki otrzymane w wyniku reakcji między alkoholami a kwasami?
Estry
51. Nitrogliceryna to ester czy sól?
Ester
52. Wymień dwucukry.
Sacharoza, maltoza, laktoza
biologia

1. Czym różni się komórka roślinna od zwierzęcej?
Komórka roślinna posiada ścianę komórkową zbudowaną z celulozy, chloroplasty w których odbywa się proces fotosyntezy i dużą wodniczkę.
2. Jak nazywa się organellom komórkowe, w którym powstaje energia zmagazynowana w postaci wysokoenergetycznych wiązań chemicznych związku ATP?
mitochondriom
3. Jakie substraty sa potrzebne do procesu fotosyntezy?
Dwutlenek węgla, woda.
Proces zachodzi jedynie w obecności światła.
4. Co jest głównym produktem fotosyntezy?
Głównym produktem fotosyntezy jest cukier glukoza
5. Co jest ubocznym produktem fotosyntezy?
tlen
6. Jaki organ rośliny wyspecjalizował się w przeprowadzaniu procesu fotosyntezy?
Liść
7. W jakim organnellum komórkowym odbywa się fotosynteza?
W chloroplastach
8. Czy wirusy są żywymi organizmami?
Nie
9. Z jakiej substancji zbudowana jest ścina komórkowa grzybów i pancerzyki owadów.
Z chityny
10. Jak nazywa się związek chemiczny w którym zapisana jest informacja genetyczna?
DNA
11. Jak jest pełna nazwa DNA
Kwas deoksyrybonukleinowy (z ang. deksyrybonucleic acid)
12. Ile chromosomów ma człowiek w komórkach ciała?
46
13. Jakie chromosomy płci występują u dziewczynki
XX
14. Jakie chromosomy płci występują u chłopca?
XY
15. Czy erytrocyty posiadają jadro komórkowe?
nie
16. Wymień komórki krwi.
Leukocyty (białe ciałka krwi)
Erytrocyty ( czerwone ciałka krwi)
Trombocyty (płytki krwi)
17. Jak nazywa się czerwony barwnik krwi?
Hemoglobina
18. Jak nazywa się zielony barwnik biorący udział w procesie fotosyntezy
Chlorofil
19. Czy komórka bakterii posada jadro komórkowe?
Nie
20. Czy komórka zwierzęca ma ścianę komórkową?
Nie
21. W jaki sposób porusza się ameba?
Przy pomocy nibynóżek
22. Jak nazywa się organellom ruchu u pantofelka?
rzęski
23. Wymień pięć królestw organizmów
Bakterie
Protisty
Grzyby
Rośliny
Zwierzęta
24. Wymień kolejno gromady kręgowców, zaczynając od najniżej uorganizowanych
Ryby, płazy, gady, ptaki, ssaki
25. Ile par odnóży ma mucha domowa?
3 Pary czyli 6 odnóży
26. Ile podnóży ma pająk krzyżak?
4 pary, czyli 8 odnóży
27. W jaki sposób oddychają owady?
Przy pomocy tchawek
28. Czy oskrzela to narząd oddechowy u ryb?
Nie, ryby oddychają skrzelami.
29. Co to znaczy, że organizmy są stałocieplne.
Organizmy stałocieplne to takie, które utrzymują stałą temperaturę ciała niezależnie od temperatury otoczenia.
30. Podaj przykłady organizmów stałocieplnych
Przykładem są ptaki np. kruk oraz ssaki np. pies.
31. Jak nazywa się park narodowy położony najbliżej Bydgoszczy
Park Narodowy Bory Tucholskie
32. Co jest symbolem Parku Narodowego Bory Tucholskie?
Głuszec
33. Co jest symbolem Białowieskiego Parku Narodowego?
Żubr
34. W jaki sposób najłatwiej odróżnić rośliny nagonasienne od okrytonasiennych?
Rośliny nagonasienne posiadają liście w kształcie igieł
35. Ile lat trwa cykl rozwojowy sosny?
Od 25 do 35 lat.
36. Jak nazywa się komórka nerwowa
Neuron
37. Wymień 3 choroby wywoływane przez wirusy
Grypa, żółtaczka, ospa wietrzna, AIDS,
38. Wymień 3 choroby wywołane przez bakterie
Zapalenie płuc, angina, gruźlica
39. Jakie mikroorganizmy sa używane do wypieku chleba?
Drożdże
40. Czy drożdże to
a) rośliny
b) zwierzeta
c) Grzyby
Drożdże należą do grzybów.
41. Jakie organizmy są wskaźnikami czystości powietrza?
Porosty
42. Porosty to dwa organizmy w jednym ciele. Jakie organizmy wchodzą w skład porostów?
Glony i grzyby. Żyją w symbiozie
43. Jakie środowisko zamieszkują glony?
Środowisko wodne
44. Czym zajmuje się genetyka?
To nauka o dziedziczeniu cech, czyli przekazywaniu ich z pokolenia na pokolenie np. z matki na córkę, z ojca na syna
45. Czym zajmuje się anatomia?
Anatomia to nuka o budowie organizmów
43. Czym zajmuje się fizjologia?
Fizjologia to nauka o czynnościach życiowych organizmów.
46. Czy termin flora oznacza rośliny?
Tak
47. Co oznacza termin fauna?
Fauna to inaczej zwierzęta
48. Jakich składników nie powinno być w moczu zdrowego człowieka?
Białka, cukru, bakterii
49. Ile oddechów wykonuje człowiek na minutę?
Około 16 w ciagu minuty
50. Jakie jest przeciętne tętno człowieka w spoczynku?
Około 70 na minutę
51. Jakie jakie są prawidłowe wartości ciśnienia krwi człowieka w spoczynku?
Około 70/120. 70- cisnienie skurczowe, 120 ciśnienie rozkurczowe.
52. Nadmiar jakiego związku we krwi może powodować groźne choroby cywilizacyjne: nadciśnienie tętnicze, chorobę niedokrwienna serca, zawał serca?
Nadmiar cholesterolu
53. Wymień 3 produkty spożywcze, które zawierają dużo cholesterolu.
Smalec, masło, mięso wieprzowe

Pytania konkurs – fizyka
1. Co otrzymamy po przecięciu magnesu na dwie części?
Dwa magnesy.
2. Jednostka szybkości w Międzynarodowym Układzie Jednostek SI.
m/s
3. Jednostka temperatury w Międzynarodowym Układzie Jednostek SI.
K
4. Przyrząd do pomiaru ciężaru.
siłomierz
5. Samochód jedzie z szybkością 120km/h. Jaką drogę pokona w ciągu pół godziny?
60km
6. Podaj jakiego przyrządu użyjesz i w jakich jednostkach zmierzysz długość gąsienicy oraz szerokość basenu.
długość gąsienicy – linijka, w cm
szerokość basenu – taśma miernicza, m
7. Pewnego dnia rano temperatura wynosiła -2°C, a w południe 10°C. o ile wzrosła temperatura?
12°C
8. Jaki ciężar ma pudełko z herbatą o masie 10 dag?
10N/kg x 0,1kg = 1N
9. Podaj kierunek i zwrot siły, którą należy zadziałać na piłkę, aby rzucić ją w górę.
Kierunek – pionowy
Zwrot - w górę
10. Jak wyznaczyć objętość ciała o nieregularnych kształtach?
Do menzurki wlewamy wodę, odczytujemy objętość wody – V1. Wkładamy przedmiot do tej menzurki, odczytujemy objętość V2. Odejmujemy V2-V1. Wynik jest szukaną objętością ciała o nieregularnych kształtach.
11. Dlaczego ratownik zbliżając się do człowieka, pod którym załamał się lód, kładzie się na lodzie?
Aby zmniejszyć ciśnienie wywierane na lód aby się pod nim nie połamał - większa powierzchnia=mniejsze ciśnienie
12. Co to jest temperatura zera bezwzględnego?
0 Kalwinów (K) czyli -273° C. w tej temp zamiera ruch wszelkich cząsteczek
13. Dlaczego objętość gazu łatwo zmienić, a objętość cieczy bardzo trudno?
Zmniejszanie objętości gazów jest możliwe, bo odległości między cząsteczkami gazów są duże. W cieczach odległości między cząsteczkami sa dużo mniejsze niż w gazach – ciecze są nieściśliwe.
14. Żółw wędruje ruchem jednostajnym prostoliniowym. W pierwszej minucie przebył drogę 2m. Jaką drogę przebędzie w drugiej minucie ruchu?
2m
15. Żółw wędruje ruchem jednostajnym prostoliniowym. W pierwszej minucie przebył drogę 2m. Jaką drogę przebędzie w ciągu dwóch minut?
4m
16. Co to znaczy, że szybkość ciała wynosi 2m/s?
W czasie 1s ciało przebywa drogę 2m.
17. Co to jest swobodny spadek?
Spadek swobodny jest przykładem ruchu jednostajnie przyspieszonego prostoliniowego. Ciało to porusza się z przyśpieszeniem ziemskim. Pomijamy wszelkiego rodzaju opory ruchu.
18. Jakim ruchem poruszają się ciała spadające na Ziemię z niewielkiej, w stosunku do rozmiarów Ziemi, wysokości?
Jednostajnie przyspieszonym prostoliniowym. Z przyspieszeniem ziemskim.
19. Co oznacza pojęcie „wszystkie oddziaływania są wzajemne”.
Jeżeli jedno ciało działa na drugie, to drugie ciało oddziałuje na pierwsze.
20. Czy siły akcji i reakcji równoważą się wzajemnie? Dlaczego?
Nie – są to siły przyłożone do dwóch różnych ciał.
21. Jak zachowuje się samochód na „łysych” oponach podczas hamowania na śliskiej powierzchni?
Może wpaść w poślizg, ponieważ jest mała siła tarcia poślizgowego.
22. Jakie prawo stanowi podstawę budowy i działania urządzeń hydraulicznych (np. podnośnika hydraulicznego)?
Prawo Pascala
23. Jakie wielkości należy znać, aby przewidzieć, czy dane ciało będzie pływać, czy też tonąć w danej cieczy?
Gęstość ciała oraz gęstość cieczy
24. Trzej siłacze ciągną ciężki pojazd działając siłami 1kN, 1400N, 1500N o jednakowych kierunkach i zwrotach. Jaka jest wartość siły wypadkowej działającej na pojazd?
1000N+1400N+1500N=3900N
25. Wymień rodzaje oddziaływań na odległość?
Grawitacyjne, elektrostatyczne, magnetyczne, elektromagnetyczne
26. W jakiej jednostkach wyrażamy energię w przypadku artykułów spożywczych?
Kaloria 1cal=4,19J
27. Kiedy ciało posiada energię mechaniczną?
Kiedy są zdolne do wykonania pracy.
28. Jaką energię posiada ściśnięta lub rozciągnięta sprężyna?
Energię potencjalną sprężystości.
29. Jaką energię posiada ciało podniesione na pewną wysokość?
Energię potencjalną grawitacji.
30. Gdzie wykorzystywana jest energia potencjalna sprężystości?
Zegarkach sprężynowych, zabawkach o napędzie sprężynowym, w mechanizmie spustowym pistoletów, w łuku, którego sprężyna jest napięta.
31. Jaki rodzaj energii związany jest z ruchem ciała?
Energia kinetyczna.
32. Opisz przemiany energii mechanicznej piłki rzuconej pionowo do góry (pomiń opory powietrza).
W chwili początkowej piłka porusza się z największą szybkością – posiada maksymalna energię kinetyczną, potencjalna wynosi 0. W miarę wznoszenia się w górę jej szybkość maleje, a wzrasta wysokość na której się znajduje. Maleje energia kinetyczna, wzrasta energia potencjalna. Gdy piłka osiągnie położenie najwyższe zatrzymuje się – Energia potencjalna jest największa, energia kinetyczna wynosi 0.
33. Czy praca wykonana za pomocą dźwigni jest taka sama, jak bez jej użycia?
Tak
34. Czy światło i dźwięk rozchodzą się w przestrzeni kosmicznej?
Światło – tak, dźwięk nie.
35. Jaką fala jest fala dźwiękowa, a jaką fala świetlna?
Fala dźwiękowa jest falą mechaniczną, a fala świetlna – falą elektromagnetyczną.
36. Jaka jest największa szybkość we Wszechświecie?
Szybkość światła w próżni c=300 000 km/s
37. Co porusza się szybciej – światło czy dźwięk?
Światło – z prędkością w powietrzu około 300 000km/s. dźwięk w powietrzu ma szybkość około 340m/s
38. Czy człowiek słyszy wszystkie dźwięki?
Nie. Tylko w zakresie częstotliwości od około 20Hz do około 20kHz
39. Jakie znasz rodzaje ładunków elektrycznych?
Dodatnie i ujemne
40. Na czy polega przepływ prądu elektrycznego w metalach?
Uporządkowanym ruchu swobodnych elektronów.
41. Z czego powinny być wykonane uchwyty przyrządów którymi posługuje się elektryk? Np. guma, szkło, plastik, drewno…
Z materiałów izolacyjnych (nie przewodzących prądu)
42. Jakie znasz skutki przepływu prądu elektrycznego? (podaj przynajmniej 3)
Skutek cieplny, świetlny, magnetyczny, wykonanie pracy mechanicznej
43. Jaki przyrząd służy do pomiaru natężenia prądu elektrycznego?
Amperomierz
44. Jaki przyrząd służy do pomiaru napięcia?
Woltomierz
45. Mamy dwa czajniki elektryczne – jeden o mocy 1kW, drugi 500W. Który w krótszym czasie doprowadzi do wrzenia 1litr wody?
Pierwszy, o mocy 1kW – większa moc oznacza, że ta sama praca zostanie wykonana w krótszym czasie.
46. Dlaczego ptaki siedzące na drucie wysokiego napięcia są bezpieczne?
Między dwoma punktami drutu, których dotykają nóżki ptaka, jest bardzo małe napięcie, więc prąd płynący przez ciało ptaka ma tak bardzo małe natężenie, że nie wyrządza mu szkody.
47. Podaj jednostkę zużycia energii elektrycznej.
Kilowatogodzina kWh
48. Jak możemy sprawić istnienie pola magnetycznego?
A pomocą igły magnetycznej lub opiłków żelaza.
49. Dlaczego karty kredytowej nie można trzymać razem z silnym magnesem?
Na karcie kredytowej jest pasek magnetyczny na którym zapisane są dane,
Blisko silnego magnesu może dojść do rozmagnesowania paska lub takiego zniekształcenia zapisu, że karta będzie bezużyteczna.
50. Podaj cztery przykłady fale elektromagnetycznych.
Fale radiowe, mikrofale, świetlne, podczerwone, UV, rentgenowskie
51. Dlaczego w lesie nie można zostawiać szklanych butelek?
Butelka może zadziałać jak soczewka skupiająca – skupi promienie słoneczne w jednym punkcie, powodując pożar lasu.
PYTANIA KONKURSOWE Z GEOGRAFII

1.Co to jest globus?
Globus to model Ziemi, wykonany w skali na którym wiernie przedstawiono lądy i oceany.
2. Podaj rodzaje sygnatur:
- punktowe
- liniowe
- powierzchniowe
3.Podaj poglądy na budowę wszechświata:
- geocentryczna wg. Klaudiusza Ptolemeusza
- heliocentryczna Mikołaja Kopernika
4. Kto odkrył pierwszą planetę poza Układem Słonecznym?
Polak Aleksander Wolszczan
5.Podaj nazwę ery, w której żyły dinozaury?
-mezozoiczna
6.Jak nazywa się przyrząd którym mierzymy trzęsienia Ziemi?
- sejsmograf
7. Podaj rodzaje gór
- fałdowe np.: Karpaty, Himalaje, Alpy
- zrębowe np.: Sudety, Wogezy, Góry Smocze
- wulkaniczne np: Kilimandżaro, Ślęża, Strzegom
8.Wymień jeziora polodowcowe:
- morenowe, rynnowe, wytopiskowe (oczka), a w górach cyrkowe (karowe)
9. Podaj nazwę atmosfery, w której zachodzą procesy pogodowe.
- troposfera
10. Podaj w jakich skalach mierzymy temperaturę na Ziemi:
-Celsjusza, Kelwina, Fahrenheita
11. Co to jest mgła?
Mgła to niska chmura ograniczająca widoczność.
12. Jakim typem morza jest Bałtyk?
Bałtyk jest typem morza śródziemnego wewnątrzkontynentalnego.
13.Co to jest eksplozja demograficzna?
To gwałtowny wzrost liczby ludności w czasie jednego pokolenia.
14. Co to jest migracja?
Migracja to przemieszczanie się ludności mające na celu zmianę miejsca zamieszkania.
15. Podaj typy zespołów miejskich:
-aglomeracja, konurbacja, megalopolis
16.Do jakiej rodziny językowej zaliczamy język polski?
- rodziny słowiańskiej
17. Wyjaśnij skróty
ONZ to Organizacja Narodów Zjednoczonych
UE to Unia Europejska
OPEC to Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową
NATO to Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego
18. Co to są używki?
Używki to substancje spożywcze, które pod wpływem zawartych związków chemicznych działają pobudzająco na układ nerwowy człowieka lub mają walory smakowe.
19. Co to jest marikultura?
To uprawa mórz.
20.Co to jest komunikacja?
Komunikacja to dział gospodarki narodowej obejmujący transport i łączność.
21.Podaj symbole narodowe Polski:
- godło, flaga, hymn
22.Jaki klimat ma Polska?
- umiarkowany, ciepły, przejściowy
23.Ile jest w Polsce parków narodowych? 23
24.Podaj nazwę parku narodowego położonego najbliżej Bydgoszczy.
Park Narodowy ,,Bory Tucholskie”
25. Żubr jest symbolem jakiego parku narodowego? Białowiejskiego
26.Na jakich kopalinach opiera się polski przemysł energetyczny?
Na złożach węgla kamiennego i brunatnego.
27. Jakim typem skały jest węgiel kamienny?
Jest skałą osadową pochodzenia organicznego.
28. Co to są pasaty?
Pasaty to wiatry stałe wiejące w strefie międzyzwrotnikowej.
29.Co to są monsuny?
Monsuny to wiatry zmienne wiejące latem z oceanu na ląd, a zimą z lądu na ocean.
30.Gdzie wije wiatr halny?
Halny wieje w Tatrach. Polski
31. Podaj nazwę
-najwyższego szczyt Polski – Rysy 2499 m npm
-najwyższy szczyt świata – Mount Everest 8848m npm
-najgłębszego rowu oceanicznego – Rów Mariański 11034 m
-najdłuższej rzeki świata – Amazonka 7100 km
- najdłuższej rzeki Polski-Wisła 1047km
-największego jeziora świata – Morze Kaspijskie
-największego jeziora Polski – Śniardwy 114km2
-najgłębszego jeziora świata – Bajkał 1620m
-najgłębszego jeziora Polski – Hańcza 108,5 m
-najgłębszej depresji świata – Morze Martwe 420m ppm
-najgłębszej depresji Polski – Raczki Elbląskie 1,8m ppm
32. Jakie akweny łączy
Cieśnina Gibraltarska - Ocean Atlantycki i Morze Śródziemne
Kanał Sueski- Morze Śródziemne i Morze Czerwone
Kanał Panamski – Ocean Atlantycki i Ocean Spokojny
33 Podaj nazwy rzek, które łączy Kanał Bydgoski – Brdę z Notecią
34. W jakim mieście znajduje się dana atrakcja turystyczna
Koloseum – Rzym
Most Karola – Praga
Wieża Eiffa – Paryż
Big Ben – Londyn
Brama Brandenburska – Berlin
Kolumna Zygmunta III Wazy- Warszawa
Neptun – Gdańsk
Hala Stulecia –Wrocław
Plac Czerwony – Moskwa
35. Co to jest „biały węgiel” ? – energia wód płynących
36. Co to jest „czarne złoto” ? – ropa naftowa
37 W jakim kraju znajduje się ?
Dolina Krzemowa – USA
Wielki Mur – Chiny
Sfinks – Egipt Luxor
38. Podaj stolice państw:
Francja – Paryż
Belgia –Bruksela
Niemcy – Berlin
Czechy – Praga
Słowacja – Bratysława
Ukraina – Kijów
Białoruś - Mińsk
Litwa – Wilno
Rosja – Moskwa
USA – Waszyngton
Australia - Camberra
Argentyna – Buenos Aires
Japonia - Tokyo
Chiny - Pekin
Egipt - Kair
Austria- Wiedeń
Włochy - Rzym


1. Jakie wiązanie chemiczne występuje między dwoma atomami tlenu
kowalencyjne
2. Podaj wzór tlenku siarki (VI)
SO3
3. Który kwas pali cukier
Siarkowy (VI)
4. Jaki gaz znajduje się w poduszkach powietrznych
Azot
5. Jakie związki powstają w reakcji aktywnych metali z wodą
Wodorotlenki
6. Podaj skład procentowy składników powietrza- tlenu i azotu
21% i 78%
7. Jaka to mieszanina woda z sola
Jednorodna
8. Wymień dwa pierwiastki które występują w stanie ciekłym
Rtęć i brom
9. Na czym polegają właściwości higroskopijne substancji
Na odbieraniu wody przez związek o właściwościach higroskopijnych innym substancjom
10. Jak za pomocą fenoloftaleiny można odróżnić kwas od zasady
Fenoloftaleina w zasadach barwi się na malinowo a w kwasach nie barwi się
11. Jakie są najprostsze związki organiczne
Węglowodory
12. Czy alkohol jest związkiem nieorganicznym
Nie
13. Wymień trzy tłuszcze które są pochodzenia zwierzęcego
Tran, masło, smalec
14. Jaki kwas występuje w pokrzywach
Mrówkowy
15. Z jakich związków chemicznych otrzymuje się mydło
Zasady sodowej lub potasowej i tłuszczu
1.W jakim morzu znajdziesz bursztyny?
.Morze Bałtyckie
2.Z czego powstał bursztyn?
Z żywicy drzew iglastych
3.Podaj rodzaj i nazwę prądu morskiego opływającego Europę.
Ciepły Prąd Zatokowy (Norweski, Golfsztrom)
4.Podaj nazwę miasta, w którym znajduje się największe lotnisko w Polsce.
Warszawa – Okęcie im Fryderyka Chopina
5.Podaj nazwę używki, która ma walor smakowy
Kakao
6. Podaj nazwę ery, w której żyły dinozaury.
Era mezozoiczna
7.Kto to są Mulaci?
Mulaci to potomkowie ludności białej i czarnej
8. Jak nazywa się język, którym posługuje się najwięcej ludzi świata.
Język chiński
9.Grzyby skalne powstały w wyniku procesu
…. Grzyby skalne powstają w wyniku korazji
10. Co to jest migracja, emigracja i imigracja/
Migracja to przemieszczanie się ludności.
Emigracja to wyjazd ludności z kraju.
Imigracja to przyjazd ludności do kraju
11. Gdzie, w Polsce wieje wiatr halny?
Halny wieje w Tatrach
12.Podaj nazwę rzek, które łączy Kanał Bydgoski.
.Kanał bydgoski łączy rzekę Brdę i Noteć
13. Podaj nazwę Parku Narodowego, w którym pod ochroną są ruchome wydmy.
Ruchome wydmy są w Słowińskim PN
14. Podaj nazwę Parku Narodowego położonego najbliżej Bydgoszczy.
Najbliżej Bydgoszczy leży PN ,,Bory Tucholskie”

15.Kto odkrył pierwszą planetę poza Układem Słonecznym.
Pierwszą planetę poza Układem Słonecznym odkrył toruński astronom Aleksander Wolszczan.

1. Kto sformułował teorię ewolucji?
Karol Darwin
2. Jakiego zwierzęcia dotyczy opis: zwierzę to ma dziób podobny do kaczki, żyje w Australii, składa jaja, żywi się mlekiem matki, należy do ssaków. Jest określany jako żywa skamieniałość
dziobak
3. Podaj trzy przykłady roślin nagonasiennych?
Sosna, jodła, świerk, modrzew, kosodrzewina, miłorząb japoński
4. W jaki sposób objawia się daltonizm?
Osoba nie rozróżnia kolorów
5. Czy na daltonizm częściej chorują mężczyźni czy kobiety?
mężczyźni
6. Jak objawia się hemofilia?
Trudności z krzepnięciem krwi
7. Czy na hemofilię częściej chorują mężczyźni czy kobiety?
mężczyźni
8. Ile zębów ma człowiek?
32
9. Jak nazywa się największa kość w szkielecie człowieka?
Udowa
10. Podaj nazwy trzech najmniejszych kości w szkielecie człowieka
Młoteczek, kowadełko, strzemiączko
11. Jak wabiła się pierwsza sklonowana owca?
Dolly
12. Jakiej substancji jest w ciele człowieka najwięcej?
Wody
13. Czy rekin to ryba czy ssak?
Ryba
14. Czy delfin systematycznie przynależy do ryb czy do ssaków?
Ssak
15. Jakie jest genetyczne podłoże daltonizmu i hemofilii?
Są to choroby sprzężone z płcią. Wadliwe geny na te choroby znajdują się w chromosomie X.