K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

Programy Unijne
„Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy I” (2009), „Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy II” (2010-2011) prowadzony przy współudziale PFRON przez Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach.
Uczestnictwo młodzieży w programie unijnym „Aktywny start” prowadzony przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących CROSS w Warszawie.
Projekt "Bliżej świata - od konkretu do abstrakcji"
Projekt "Równa szansa"
Projekt "W drodze do sukcesu"

Współpraca z uczelniami wyższymi
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy
Współpraca od 2000r.
- Realizacja bieżących zadań merytoryczno-metodycznych w ramach różnorodnych zajęć edukacyjnych i projektowych oraz wolontariatu, ukierunkowanych na zwiększanie kompetencji językowych uczniów z dysfunkcją wzroku
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
- Udział w zajęciach z astronomii w Obserwatorium Astronomicznym w Piwnicach koło Torunia
Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie
- współpraca z prof. Bogusławem Markiem w ramach projektu „Bliżej świata od konkretu do abstrakcji” - wykład i cztery warsztaty dla nauczycieli z zakresu zastosowania innowacyjnych pomocy tyflogrficznych w edukacji ucznia niewidomego (2010, 2011)
udział uczniów niewidomych w zajęciach z zakresu pierwszej pomocy organizowanych przez koło naukowe studentów KUL (2011)
udział uczniów niewidomych w testach prototypów innowacyjnych pomocy dotykowo-dźwiękowych
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
- coroczne zajęcia (od 2008) pt. „Spotkania z nauką ” dla uczniów gimnazjum i LO z zakresu biologii molekularnej obejmujące wykład i ćwiczenia w laboratorium biotechnologicznym
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
- współpraca w opracowaniu i wdrażaniu programu innowacyjnego „Blizej świata – od konkretu do abstrakcji”
- współpraca z Wydziałem Humanistycznym w zakresie zajęć z kinoterapii