K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

  Logoterapia stanowi jedno z ogniw prowadzonej w Ośrodku rewalidacji. Zatrudnieni logopedzi prowadzą działalność profilaktyczno-diagnostyczną, w szczególności zaś terapeutyczną. Cyklicznie w zajęciach logopedycznych uczestniczy około 40 osób. Ćwiczenia odbywają się w gabinecie logopedycznym w formie indywidualnej. Częstotliwość i czas ich trwania ustalany jest w zależności od potrzeb, najczęściej jeden lub dwa razy w tygodniu po 45 minut.
Najczęściej korygowanymi wadami wymowy w ramach dyslalii są: seplenienie, reranie, wadliwa artykulacja głosek „k” i „g” oraz mowa bezdźwięczna.
Znaczna część wychowanków, na skutek schorzeń neurologicznych wykazuje zaburzenia mowy zwane dyzartrią, a nawet anartią - czyli brakiem komunikacji werbalnej w ogóle. Terapia neurologopedyczna w tym wypadku, opiera sie głównie na usprawnianiu narządów artykulacyjnych poprzez masaże logopedyczne, ćwiczenia układu oddechowego i fonacyjnego, a także ich koordynację.
W zakres ćwiczeń logopedycznych wchodzą również czynności fizjologiczne wcześniejsze od artykulacji, takie jak jedzenie i picie, w szczególności zaś połykanie i żucie pokarmów stałych.
Kolejną grupę osób z zaburzeniami mowy stanowią dzieci z wadami słuchu. Są to głównie wychowankowie oddziału dzieci i młodzieży głuchoniewidomej, choć nie tylko. W ramach terapii surdologopedycznej, bo taka ma miejsce w przypadku zaburzeń mowy na skutek uszkodzeń narządu słuchu, prowadzona jest . m.in.nauka mowy dźwiękowej. Duży nacisk kładzie się na ćwiczenia słuchu awerbalnego i werbalnego. Z pozytywnym efektem prowadzono naukę mowy dźwiękowej dwojga uczniów ze wszczepem ślimakowym.
Logoterapią objęte są również dzieci uczęszczające do klasy "0", u których obserwuje się opóźniony rozwój mowy oraz osoby z niepłynnością mowy.
W przypadkach braku możliwości komunikacji werbalnej poszukuje się, opracowuje i wdraża, optymalną dla dziecka, komunikację alternatywną do mowy. AAC - czyli alternatywna augmentatywna (wspierająca) komunikacja stosowana jest zarówno w przypadku dzieci głuchych jak i z mózgowym porażeniem dziecięcym.
Przez logopedów diagnozowani są wszyscy uczniowie Ośrodka. W wielu przypadkach przygotowywane są autorskie materiały do ćwiczeń. Warto odnotować, że logoterapeuci przygotowali m.in. zestaw edukacyjny "Rozśpiewane głoski" cz. I i II, stanowiący materiał ćwiczeniowy, w formie recytatorskiej i wokalno - muzycznej do nauki mowy dźwiękowej i utrwalania poprawnej artykulacji. Zostały one wydane nakładem wydawnictwa Ośrodka. Obecnie przygotowywany jest materiał ćwiczeniowy dla rozwoju leksykalnej strony mowy " pt. "Rozumiem, mówię, śpiewam".
Działający w Ośrodku od 1993 roku gabinet logopedyczny jest stale wzbogacany. Zgromadzono w nim wiele materiałów ćwiczeniowych, koniecznych do pracy z dzieckiem niewidomym lub słabowidzącym. Wyposażono go również w urządzenia pozwalające na terapię mowy dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym oraz wadami słuchu. Ponadto posiada on sprzęt komputerowy, dzięki któremu wykorzystuje się różnorodne programy logopedyczne, które stanowią doskonałą pomoc do nauki i rozwoju mowy biernej i czynnej, kształcenia słuchu fonemowego, ćwiczeń artykulacyjnych oraz niewątpliwie uatrakcyjniają zajęcia.